Sprawa ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zapłaty dodatku do zasiłku rodzinnego i odsetek z tytułu niewypłaconego dodatku
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Cisyk (spr.) po rozpoznaniu w dniu 14 września 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie zapłaty dodatku do zasiłku rodzinnego i odsetek z tytułu niewypłaconego dodatku postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 23 czerwca 2009 r., zatytułowanym "Pozew o zapłatę" G. G. wniósł do tut. Sądu o zasądzenie od Gminy Opole kwoty 2.550 zł niewypłaconego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka za okres od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz kwoty 1.337,12 zł stanowiącej skapitalizowane odsetki za okres od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 23 czerwca 2009 r., a także kwoty 645 zł tytułem niewypłaceni zasiłku na dziecko K. G., samotnie wychowywanego za okres od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. oraz kwoty 385,09 zł, stanowiącej skapitalizowane odsetki od tej kwoty.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze, uwzględniając jego odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Opola, wydało w dniu 28 czerwca 2006 r. decyzję nr [...], na podstawie której uchyliło zaskarżone rozstrzygnięcie i ustaliło prawo do zasiłku rodzinnego na dziecko oraz prawo do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka nie tak jak, uczynił to organ I instancji od dnia 7 lipca 2004 r., lecz od dnia 1 czerwca 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. Skarżący wskazał, że pomimo wydania decyzji na jego korzyść, łączna kwota 3.195,00 zł nie została mu wypłacona.

W odpowiedzi na skargę Prezydent Miasta Opola wniósł o jej odrzucenie i wskazał, że pismo G. G. nie może być uznane za skargę, ponieważ nie zawiera istotnych elementów wskazanych w treści przepisu art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., w szczególności skarżący nie wskazuje rozstrzygnięcia organu administracji, z którym się nie zgadza i które miałoby być przedmiotem rozpoznania przez Sąd. Zdaniem Prezydenta Miasta Opola nawet jeżeli przyjąć, iż G. G. skarży decyzję SKO z dnia 28 czerwca 2006 r., to należy wyjaśnić, że świadczenia przyznane w tym rozstrzygnięciu zostały skarżącemu wypłacone.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Stosownie do treści art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.1270 z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sądy administracyjne zostały powołane do sprawowania kontroli nad działalnością administracji publicznej, która obejmować ma orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta