Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik - spr. po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. D. na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Burmistrz Strzelec Opolskich postanowieniem z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], na skutek wniosku A. D., odmówił wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przyznanych decyzją z dnia 6 września 2013 r., nr [...], świadczeń z funduszu alimentacyjnego w okresie od dnia 1 października 2013 r. do dnia 30 września 2014 r., dla J. D.

Z pouczenia zawartego we wskazanym postanowieniu wynika, że stronie niezadowolonej z rozstrzygnięcia przysługiwało prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Pismem procesowym z dnia 26 lutego 2020 r., A. D. (zwany dalej także: "skarżącym") wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę, między innymi, na powyższe postanowienie. Skarga ta była początkowo zarejestrowana pod sygn. akt II SA/Op 106/20 (por. k-2 akt sądowych).

Następnie, na skutek zarządzenia z dnia 26 sierpnia 2020 r., sygn. akt II SA/Op 106/20, ze skargi tej została wyłączona do odrębnego postępowania, skarga na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wyłączona skarga zarejestrowana została pod sygn. akt głównych II SA/Op 246/20 i stanowi przedmiot niniejszego postanowienia. Z kolei, wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w tej wyłączonej sprawie został zarejestrowany pod odrębną sygn. akt II SPP/Op 67/20, stanowiąc załącznik do akt głównych.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r., sygn. akt II SPP/Op 67/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy na podstawie art. 247 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.) - zwanej dalej: "p.p.s.a." Sąd uznał, że skarga wniesiona przez A. D. na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest niedopuszczalna. Tym samym zaistniały przesłanki do odmowy przyznania skarżącemu prawa pomocy w sprawie.

W odpowiedzi na skargę udzielonej pismem z dnia 24 września 2020 r., działający z upoważnienia Burmistrza Strzelec Opolskich, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich, wniósł o jej oddalenie w całości.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę A. D. na postanowienie Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 4 lutego 2020 r., nr [...], należało odrzucić.

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania skargi sąd administracyjny w pierwszej kolejności bada jej dopuszczalność ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w art. 58 § 1 p.p.s.a. Przesłankami tymi są: niewłaściwość sądu (pkt 1), niezachowanie terminu (pkt 2), nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3), zawisłość sprawy (pkt 4), brak zdolności sądowej lub procesowej (pkt 5), brak interesu prawnego wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa art. 3 § 2 pkt 5 i 6 p.p.s.a. (pkt 5a) oraz niedopuszczalność skargi z innych przyczyn (pkt 6).

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta