Sprawa ze skargi A. K. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 9 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 7 października 2008 r. A. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę wskazując, iż dotyczy ona nieprawidłowości w naliczaniu dodatku mieszkaniowego przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. W dalszej części skargi A. K. podniosła, iż czuje się pokrzywdzona przez organy administracyjne, które stale korygują przedstawiane przez skarżącą oświadczenia co do uzyskiwanego dochodu, a także nieprawidłowo przyjmują jako podstawę naliczania zasiłków, uzyskiwany przez skarżącą i jej matkę dochód brutto, zamiast netto. Wobec tego, A. K. zakwestionowała "wniosek o dodatek mieszkaniowy" i zażądała uznania jej roszczeń za zasadne. Skarga A. K. została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygn. akt II SA/Op 554/08.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Głuchołaz wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o oddalenie. Uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że niniejsza sprawa była przedmiotem rozpoznania, w wyniku którego decyzją Burmistrza Głuchołaz z dnia [...], Nr [...] przyznano A. K. od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 września 2004 r. dodatek mieszkaniowy w wysokości 87,50 zł miesięcznie. W wyniku złożonego przez A. K. odwołania, organ II instancji wydał w dniu [...] decyzję Nr [...], którą utrzymał w mocy rozstrzygnięcie Burmistrza Głuchołaz. Następnie, w wyniku wniesionej skargi, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu prawomocnym wyrokiem z dnia 24 listopada 2005 r., sygn. akt II SA/Op 354/04 oddalił skargę A. K.

W wykonaniu zarządzenia z dnia 23 października 2008 r. Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi przez wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności, a także do określenia naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie zawierało pouczenie, że niezastosowanie się do jego treści w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone skarżącej osobiście w dniu 27 października 2008 r., o czym świadczy stosowna adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki. W terminie zakreślonym przez Sąd A. K. nadesłała pismo z 28 października 2008 r., w którym wymieniła dziesięć decyzji wydanych w latach 1999 - 2004, tj.: [...].

Skarżąca zakwestionowała także wyliczenia kwoty dodatku mieszkaniowego, dokonane w decyzji nr [...] z dnia [...].

Wobec powyższych wyjaśnień, Sąd pismem z dnia 12 grudnia 2008 r. ponownie wezwał A. K. do usunięcia, w terminie siedmiu dni, braków formalnych skargi, przez jednoznaczne określenie, czy przedmiotem jej skargi jest decyzja Nr [...] oraz pozostałe wymienione decyzje. W odpowiedzi na wezwanie Sądu, skarżąca w piśmie z dnia 17 grudnia 2008 r. oświadczyła, że "[...] tych decyzji jest za dużo i winnam odpuścić, bo mimo dowodów odcinków rent zdaję sobie sprawę że rozpoznawanie każdego wniosku do decyzji jest obciążeniem dla Sądu i rozpoznanie Sąd może odrzucić, dlatego skupię się na ostatnim wniosku, gdzie różnica między moim wyliczeniem wedlug odcinków renty a wyliczeniem Urzędu w decyzji nr [...] z [...] wynosi 1.005 zł 03 gr".

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6210 Dodatek mieszkaniowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy