Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w przedmiocie zasiłku celowego, okresowego i stałego postanawia przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego .

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 11 sierpnia 2008 r., Nr [...] Kierownik Działu Świadczeń Ośrodka Pomocy Społecznej w G. postanowił przekazać wniosek L. P. o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego, zasiłku stałego, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, przyznanie zasiłku celowego na zakup odzieży i obuwia, na wyrobienie dowodu osobistego oraz zwrot kosztów za leki, do Ośrodka Pomocy Społecznej w P., jako właściwego do załatwienia sprawy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w P., pismem z dnia 27 sierpnia 2008 r. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu o ustalenie właściwości miejscowej, w myśl art. 101 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115 z 2008 r., poz. 728). Uzasadniając wniosek podał, że ubiegający się o przyznanie pomocy L. P. zamieszkiwał na terenie Gminy [...] w latach 1989-1991 w mieszkaniu zakładowym, a obecnie mieszkanie to posiada nowego właściciela. L. P. w późniejszym okresie wielokrotnie zmieniał miejsce pobytu, co potwierdza przebieg jego pracy zawodowej, nie dopełnił jednakże obowiązku meldunkowego. Z gminą [...] nie utrzymywał żadnego kontaktu, natomiast przez 8 lat mieszkał w G. i swoją przyszłość wiąże z tym miastem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a.", wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwestię właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 P.p.s.a. Stosownie do § 1 pkt 4 tego przepisu, Sąd ten rozstrzyga spory kompetencyjne, o których mowa w art. 4 P.p.s.a., to jest spory o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej.

W przedmiotowej sprawie wystąpił negatywny spór kompetencyjny między dwoma organami jednostek samorządu terytorialnego. Żaden ze wskazanych wyżej organów nie uznaje się właściwym do rozpoznania sprawy.

Mając na uwadze powyżej przytoczone regulacje prawne, rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego należy do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1