Wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w P. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego postanawia: przekazać sprawę według właściwości do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w P. złożył w dniu 28 sierpnia 2008 r. (data stempla pocztowego), do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy nim, a Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy [...] miasta [...] W. w sprawie rozpatrzenia wniosku S. K. o przyznanie pomocy w formie ubezpieczenia zdrowotnego. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w P. uzasadnił swój wniosek tym, że S. K. obecnie przebywa od kilku lat na terenie dzielnicy [...] miasta [...] W., a zatem zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 115, poz. 728), w tym przypadku organem właściwym jest organ miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kwestię właściwości rzeczowej Naczelnego Sądu Administracyjnego reguluje przepis art. 15 P.p.s.a. Stosownie do § 1 pkt 4 tego przepisu, Sąd ten rozstrzyga spory kompetencyjne, o których mowa w art. 4 P.p.s.a., to jest spory o właściwość pomiędzy organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek, a organami administracji rządowej.

W przedmiotowej sprawie wystąpił negatywny spór kompetencyjny między dwoma organami jednostek samorządu terytorialnego. Żaden ze wskazanych wyżej organów nie uznaje się właściwym do rozpoznania sprawy.

Mając na uwadze powyżej przytoczone regulacje prawne, rozstrzygnięcie zaistniałego sporu kompetencyjnego należy do wyłącznej właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W związku z tym orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1