Sprawa ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/3

M. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na pismo Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lutego 2015 r., nr [...], odmawiające umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział mieszkania gminnego. Skarżąca podniosła, że wielokrotnie zwracała się o przydział lokalu, a w odpowiedzi Burmistrz Miasta odmawiał przydziału mieszkania, bądź wysyłał formularze wniosku o przydział lokalu, w celu ich wypełnienia. Zdaniem skarżącej o przydział mieszkania zwracała się: pismem z dnia 25 października 2013 r. - odpowiedź organu z dnia 20 grudnia 2013 r. negatywna; pismem z dnia 16 stycznia 2014 r. - odpowiedź organu z dnia 3 marca 2014 r. negatywna; pismem z dnia 24 listopada 2014 r. - odpowiedź organu z dnia 23 grudnia 2014 r. negatywna. Następnie, co podkreśliła skarżąca, pismem z dnia 11 lutego 2015 r. przesłała informację do wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r., dotyczącego przydziału lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych, a nie w sprawie umieszczenia na liście osób oczekujących na jego przydział. W dniu 25 lutego 2015 r. otrzymała odpowiedź, że wniosek z dnia 5 stycznia 2015 r. był rozpatrywany w dniu 20 lutego 2015 r. i został zaopiniowany negatywnie. Z wyjaśnień skarżącej wynika, że po raz kolejny złożyła w dniu 19 maja 2015 r. prośbę o rozpoznanie wniosku z dnia 25 października 2013 r. wraz z uzupełnieniem wniosku, którego gmina nakazała jej na nowo dokonać. Ostatecznie prośba z dnia 19 maja 2015 r. została rozpoznana negatywnie w dniu 30 czerwca 2015 r. i skarżąca nie została umieszczona, ani na liście osób oczekujących na lokal z zasobów gminnych, ani nie przydzielono jej takiego lokalu.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Grodkowa przedstawił przebieg wydarzeń i czynności podejmowanych w związku z wnioskami M. K. o umieszczenie na liście osób oczekujących na przydział lokalu gminnego. Podniósł, że ostatni wniosek skarżącej pochodzi z dnia 19 maja 2015 r. i został on zaopiniowany negatywnie przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, wobec nie spełnienia przez rodzinę M. K. kryterium trudnych warunków mieszkaniowych. Organ wskazał także, że wnosząc skargę do sądu administracyjnego, M. K. nie wyczerpała trybu odwoławczego, bowiem nie wezwała Burmistrza Grodkowa do usunięcia naruszenia prawa. Wobec przedstawionych wyjaśnień, organ wniósł o uznanie skargi za bezzasadną.

Zarządzeniami z dnia 28 lipca 2015 r., Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi w wysokości 200 zł, a także do uzupełnienia jej braków formalnych przez: wskazanie zaskarżonej czynności, tj. oznaczenia pisma o odmowie, którego dotyczy skarga, a także wykazanie, że spełniony został warunek z art. 52 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, tj. że przed wniesieniem skargi do sądu, wyczerpany został tryb wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa przez nadesłanie kopii pisma skierowanego do Burmistrza Grodkowa, stanowiącego takie wezwanie. Zarządzenia zawierały pouczenie, pod rygorem odrzucenia skargi - o niezastosowaniu się do wezwania, w terminie 7 dni.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy