Sprawa ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Bogusz (spr.) Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. D. na pismo Burmistrza Nysy z dnia 7 lipca 2020 r., nr [...] w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/5

Pismem z dnia 16 lipca 2020 r. D. D., zwany dalej też jako: strona, skarżący, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu ze skargą na bezczynność Burmistrza Nysy, dalej też jako: organ, w zakresie umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego. Sprawa ta została rozpoznana przez Sąd pod sygn. akt II SAB/Op 53/20.

W skardze skarżący wniósł także o nakazanie Gminie Nysa przyznania lokalu socjalnego z zasobów gminnych. To drugie żądanie stało się, po wyłączeniu sprawy, przedmiotem niniejszego, odrębnego postępowania sądowego, prowadzonego pod sygn. akt II SA/Op 315/20.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że organ nie odpowiedział na jego wniosek z dnia 21 czerwca 2020 r. o przyznanie mieszkania. Zwrócił uwagę, że odpowiedź organu z dnia 7 lipca 2020 r. nie odnosi się do jego wniosku "złożonego zgodnie z prawem".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie ewentualnie oddalenie podnosząc, że sprawa przyznania lokalu mieszkalnego nie podlega kontroli sprawowanej przez sąd administracyjny. Dotyczy ona czynności prawnej właściwej prawu cywilnemu a nie formie aktu administracyjnego.

Organ dodał, że każde postępowanie z wniosku o przydział lokalu socjalnego jest w gminie prowadzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawowymi, jak i regulacjami prawa miejscowego przewidującymi, że przyznanie mieszkania następuje dopiero po zakwalifikowaniu wnioskodawcy na listę oczekujących na zawarcie umowy najmu. Tymczasem skarżący przed wniesieniem skargi nie złożył wniosku z załącznikami na wymaganym formularzu, oraz nie ma miejsca zamieszkania w [...], gdyż odbywa karę pozbawienia wolności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny ustalił i zważył, co następuje:

I. W rozpoznawanej sprawie skarga podlega odrzuceniu, gdyż przedmiot zaskarżenia nie podlega kontroli sądu administracyjnego.

W myśl art. 1 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 137) sądy administracyjne sprawują kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem.

Na podstawie art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm., zwanej dalej: "p.p.s.a.") kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy