Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędzia WSA Teresa Cisyk Asesor sądowy Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant: st. sekr. sądowy Grażyna Stykała po rozpoznaniu w dniu 14 kwietnia 2005 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 czerwca 2004 r., Nr XVII/158/2004 w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi wniesionej przez Wojewodę Opolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w trybie art. 93 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) jest na uchwała Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XVII/158/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Z postanowień zaskarżonej uchwały, powołującej jako podstawę prawną przepis art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593, zm. Dz. U. Nr 99 poz. 1001) wynika, że Rada Miejska w Otmuchowie określa zasady zwrotu wydatków poniesionych za przyznane świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki celowe i zasiłki okresowe (§1). W § 2 uchwały określono, że w przypadku gdy dochód na osobę samotną lub na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. l ustawy o pomocy społecznej, wydatki podlegają zwrotowi w całości lub części, w wysokości i terminie określonym w decyzji Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej (ust. 1), a wydanie decyzji poprzedza się przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego (ust. 2). Ponadto postanowiono, że zwrot poniesionych wydatków winien być dokonany jednorazowo lub w równych ratach miesięcznych, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, jednak może być przedłużony przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej na uzasadniony wniosek pracownika socjalnego lub osoby zobowiązanej (§3). W § 4 upoważniono Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do odstąpienia od żądania zwrotu poniesionych wydatków na świadczenie, o którym mowa w § l, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, a zwłaszcza w przypadkach określonych w art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Otmuchowa (§ 5).

W skardze na powyższą uchwałę Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie nieważności przepisów § 1, § 2 ust. 1 oraz § 4 tej uchwały, zarzucając naruszenie przez Radę w sposób istotny przepisów § 136 oraz § 137 w zw. z § 143 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Nr 100, poz. 908), zawierających zakaz powtarzania w uchwałach przepisów ustawowych oraz odmiennego niż w ustawie regulowania niektórych kwestii. Organ nadzoru wskazał, iż treść § l oraz § 2 ust. l zaskarżonej uchwały stanowi powtórzenie zapisu zawartego w art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm.), przy czym zarzucił, że wykładnia przepisów zaskarżonej uchwały prowadzić może do konkluzji, że zwrot dotyczy wszystkich zasiłków określonych w tym przepisie wymienionych zasiłków, podczas gdy niektóre rodzaje zasiłków z mocy ustawy nie podlegają zwrotowi. Ponadto podniósł, że w § 4 uchwały powtórzona została treść art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, upoważniającego właściwy organ do odstąpienia na wniosek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej od żądania zwrotu (w całości lub w części) wydatków na udzielone świadczenie w przypadkach szczególnych, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków stanowiłoby dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie lub też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy. Organ wywodził, że zgodnie z art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej właściwy organ (kierownik ośrodka pomocy społecznej) może podjąć działania we wskazanym zakresie wyłącznie na wniosek pracownika opieki społecznej lub zainteresowanej osoby na podstawie obligatoryjnego upoważnienia udzielonego przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, natomiast w świetle zapisu uchwały nie jest oczywiste czy Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie może działać z urzędu. Z tego względu treść powyższego zapisu uchwały rozszerza kompetencje kierownika ośrodka pomocy społecznej.

Strona 1/3