Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie w przedmiocie zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
Uzasadnienie strona 3/3

W przedmiotowej sprawie doszło do podjęcia przez Radę Miejską w Otmuchowie w dniu 27 września 2004 r. uchwały nr XIX/168/2004, którą uchylono w całości zaskarżoną uchwałę Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XVII/158/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej. Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 28 października 2004 r., a zatem weszła w życie w dniu 12 listopada 2004 r. Wprawdzie uchwała ta nie zawierała w swej treści przepisów regulujących sytuację prawną osób, które nabyły prawa pod rządami przepisów uchylonej uchwały, jednak wobec faktu, że przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Otmuchowie nie została wydana żadna decyzja w oparciu o przepisy uchwały wyeliminowanej z obrotu prawnego, należało, w ocenie Sądu, uznać, że zaskarżona uchwała nie wywołała tym samym skutków prawnych.

Zważywszy, że w skardze Wojewoda Opolski wnosił o stwierdzenie nieważności przepisów § 1, § 2 ust. 1 oraz § 4 uchwały Rady Miejskiej w Otmuchowie nr XVII/158/2004 z dnia 28 czerwca 2004 r., to uchylenie w całości tej uchwały przez uprawniony organ gminy, przy jednoczesnym uwzględnieniu faktu, że nie wywołała ona żadnych skutków prawnych, prowadzi do wniosku, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały stało się bezprzedmiotowe.

W tej sytuacji należało podzielić stanowisko stron w przedmiocie umorzenia postępowania.

Z powyższych względów, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Strona 3/3