Sprawa ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stypendium szkolnego na skutek wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. G. reprezentowanego przez ojca G. G. na Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stypendium szkolnego na skutek wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu postanawia przyznać radcy prawnemu K. K. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej K. G., obejmujące wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł ( słownie: sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy ) zawierającej podatek od towarów i usług, w kwocie 26,40 zł ( słownie: dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy ). WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

00UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, postanowieniem z dnia 20 sierpnia 2007 r. odrzucił skargę K. G. na działania Prezydenta Miasta [...], polegające na nieprawidłowej wypłacie stypendium szkolnego.

W dniu 21 września 2007 r. referendarz sądowy ustanowił skarżącemu radcę prawnego z urzędu. Na tej podstawie, Sąd zwrócił się do Okręgowej Rady Radców Prawnych w O. o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, którym został radca prawny K. K. ( por. szerzej: pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w O. z dnia 3 października 2007 r. - karta nr 43 akt sądowych ).

Pismem z dnia 25 października 2007 r. wyznaczony pełnomocnik z urzędu złożył wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, według norm przepisanych oświadczając, iż opłaty z tego tytułu nie zostały zapłacone, ani w części, ani w całości. Jednocześnie radca prawny K. K. oświadczył, że nie będzie wnosił skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego na postanowienie tut. Sądu z dnia 13 sierpnia 2007 r., a także nie będzie wnosił o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na wyżej przywołane orzeczenie. Pełnomocnik dodał, że w przedmiotowej sprawie sporządził opinię prawną o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, a powyższą opinię doręczył skarżącemu. Do akt sądowych sprawy pełnomocnik dołączył: pełnomocnictwo procesowe do działania w imieniu skarżącego, opinię prawną z dnia 22 października 2007 r. oraz pokwitowanie odbioru wyżej wskazanej opinii przez opiekuna prawnego skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Przywołany art. 250 ustawy regulując kwestie związane z wynagradzaniem zawodowych pełnomocników ustanowionych w ramach przyznanego prawa pomocy, odsyła jednocześnie do odrębnych przepisów, wśród których znajdują się m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ( Dz. U. Nr 163, poz. 1349 ze zm. ) - zwanego dalej: "rozporządzeniem". Z rozporządzenia wynika, że przyznanie radcy prawnemu wynagrodzenia oraz zwrotu niezbędnych, udokumentowanych wydatków za zastępstwo prawne wykonywane w ramach prawa pomocy następuje na jego wniosek, który powinien zawierać oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części ( § 16 rozporządzenia ).

Oświadczenie takiej treści zawiera wniosek pełnomocnika skarżącego z dnia 25 października 2007 r. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, a zatem została spełniona przesłanka formalna warunkująca dalsze rozpoznanie złożonego wniosku. Wobec tego Sąd zważył, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, ponoszone przez Skarb Państwa, obejmują zgodnie z § 15 pkt 1 i 2 rozporządzenia, opłatę w wysokości nie wyższej niż 150 % stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3 - 4 rozporządzenia oraz niezbędne, udokumentowane wydatki radcy prawnego. Zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w drugiej instancji:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6149 Inne o symbolu podstawowym 614
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta