Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach w przedmiocie nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie: Sędzia WSA Teresa Cisyk Sędzia WSA Krzysztof Bogusz - spr. Protokolant: sekretarz sądowy Dorota Rak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2005 r. sprawy ze skargi K. K. na uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 16 czerwca 2004 r., nr XIV/218/04 w przedmiocie nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Przedmiotem skargi K. K. jest uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie odpłatności i bonifikat przy nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości na cele mieszkaniowe podjęta 16 czerwca 2004 r. z powołaniem się na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 1209 ze zm.) oraz art. 68 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r., Nr 46 poz. 543 ze zm.).

Powołaną uchwałą oznaczoną nr XIV/218/04 Rada Miejska w Krapkowicach uchwaliła, iż osobom fizycznym własność nieruchomości nabywanych w trybie art. 1 ust. 1 ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zostaje przekazana odpłatnie na podstawie "rozdziału 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami". W uchwale ustalono także tzw. bonifikatę w stosunku do ceny ustalonej w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami, zależną od czasu trwania umowy użytkowania wieczystego. W uchwale określono także, że wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, co nastąpiło w tym wypadku 6 sierpnia 2004 r. (por. uchwałę Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/218/04 opubl. Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2004 r. Nr 52, poz. 1463).

Wezwaniem z 28 kwietnia 2005 r. K. K., mieszkaniec gminy Krapkowice, powołując się na art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wezwał Radę Miejską w Krapkowicach do usunięcia niezgodności z prawem cytowanej wyżej uchwały tego organu z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowoadministracyjnego. Wezwanie to zostało doręczone organowi 29 kwietnia 2005 r. (por. oryginał wezwania karta 26 - 28 akt sądowych). W wezwaniu skarżący wykazywał swój interes prawny w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do ewentualnego zaskarżenia uchwały do sądu, wykazując brak podstaw prawnych do wprowadzenia przez Radę Miejską w Krapkowicach zasad odpłatności nabywania przez osoby fizyczne na własność prawa własności nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym tych osób, a to w szczególności w związku z zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym i art. 1 ust. 1 ustawy o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.

Pismem z 18 maja 2005 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach odpowiadając na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poinformował stronę, że stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wezwanie może rozpatrzyć jedynie Rada Miejska w Krapkowicach i nastąpi to na sesji tej Rady w dniu 22 czerwca 2005 r. Jednocześnie powołano przepis art. 35 § 3 k.p.a. i 36 § 1 k.p.a. wskazując, że rozpatrzenie sprawy nastąpi "najpóźniej do 29 czerwca 2005 r." (por. pismo Przewodniczącego Rady Miejskiej w Krapkowicach z 18 maja 2005 r. karta 25 akt sądowych).

Strona 1/3