Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Krupiński po rozpoznaniu w dniu 26 lipca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie z dnia 19 maja 2010 r., skierowanym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, W. W. zarzuciła Burmistrzowi Głuchołaz popełnienie czynu z art. 271 § 1 K.k. poprzez sfałszowanie dokumentacji technicznej dotyczącej kupna nieruchomości gruntowej składającej się z działki nr a o pow. 0,04 ha położonej w G. przy ul. [...] i ulicy [...], stanowiącej jej własność. Dalej skarżąca dowodziła, że doszło do sfałszowania numeru działki z a na nr b i pow. użytkowej z 0,04 ha na 0,0335 ha na skutek wprowadzonych przez geodetę zmian na mapie nr a. W. W. podniosła również, iż Burmistrz Otmuchowa dwukrotnie odmówił jej wytyczenia granic działki nr a.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 24 czerwca 2010 r., Sąd wezwał skarżącą do usunięcia braków formalnych skargi przez: oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy; wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu (decyzji, postanowienia, innego aktu) lub zaskarżonej czynności; określenie naruszenia prawa bądź interesu prawnego. Wezwanie zawierało pouczenie, że niezastosowanie się do jego treści w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, spowoduje odrzucenie skargi.

W zakreślonym przez Sąd terminie, skarżąca w piśmie z dnia 12 lipca 2010 r. ponowiła zarzut sfałszowania przez Burmistrza Głuchołaz dokumentacji technicznej dotyczącej kupna spornej nieruchomości, szeroko go argumentując. Jednocześnie wniosła o przywrócenie granic zgodnie z mapą nr a wykonaną w roku 1999.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Na wstępie należy wskazać, iż art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., określa wymogi formalne przewidziane dla skargi. Stanowi on, że skarga powinna spełniać wymogi przewidziane dla pism w postępowaniu sądowym (art. 46 - 48 P.p.s.a.), a ponadto winna zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności (pkt 1); oznaczenie organu, którego działania lub bezczynności skarga dotyczy (pkt 2) oraz określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego (pkt 3).

Niezachowanie wymogów formalnych skargi skutkuje, zgodnie z art. 49 § 1 P.p.s.a., wezwaniem skarżącego przez Sąd do usunięcia jej braków w wyznaczonym terminie. W razie natomiast ich nieuzupełnienia, bądź uzupełnienia po upływie wyznaczonego terminu, Sąd odrzuca skargę na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

W niniejszej sprawie W. W. w skardze zarzuciła Burmistrzowi Głuchołaz niezgodne z prawem działania, polegające na sfałszowaniu dokumentacji technicznej, dotyczącej zakupu przedmiotowej nieruchomości oraz podała, że odmówiono jej wytyczenia granic działki nr a.

W tych warunkach uznać należało, że skarga nie spełnia wymogów określonych w art. 57 § 1 P.p.s.a., co skutkowało wezwaniem skarżącej w trybie art. 49 § 1 P.p.s.a. do uzupełnienia braków skargi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Skarżąca w wyznaczonym przez Sąd terminie wprawdzie złożyła pismo z dnia 12 lipca 2010 r., w którym odniosła się do wezwania Sądu, jednak nie można uznać, iż w piśmie tym przedstawiła żądane informacje. Skarżąca ponowiła bowiem w istocie zarzuty kierowane pod adresem Burmistrza Głuchołaz, szeroko je uzasadniając. W konkluzji zaś wniosła o przywrócenie granic spornej nieruchomości.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy