Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej
Uzasadnienie strona 2/2

W tym stanie rzeczy należało uznać, iż skarżąca nie wykonała zarządzenia Sądu, a w konsekwencji nie usunęła braków formalnych skargi, bowiem nie wskazała decyzji, postanowienia lub innego aktu lub czynności, które organy administracji publicznej wydały lub dokonały, a które zgodnie z obowiązującymi przepisami mogłyby być przedmiotem skargi przed sądem administracyjnym.

Poza powyższym należy również wskazać, w związku ze złożonym w tym zakresie żądaniem skarżącej, że stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony przeprowadzają wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast). Natomiast strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać, w terminie 14 dnia od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy do sądu (art. 33 ust. 3 cyt. ustawy). Przy czym od razu też wyjaśnić wypada, iż chodzi tutaj o sąd powszechny. Uwzględniając zatem powyżej powiedziane, należy stwierdzić, iż żądanie skarżącej przywrócenia granic spornej nieruchomości, wykracza poza ustawowy zakres kognicji przyznanej sądowi administracyjnemu. Podobnie Sąd nie jest właściwy do orzekania w sprawie zarzucanego popełnienia przez Burmistrza Głuchołaz przestępstwa sfałszowania dokumentacji technicznej bowiem również i w tym zakresie sprawa należy do właściwości sądów powszechnych.

Wobec powyższego, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 2/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Geodezja i kartografia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy