Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głogówka w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk - spr. po rozpoznaniu w dniu 10 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. D. na decyzję Burmistrza Głogówka z dnia 31 maja 2016 r., nr [...] w przedmiocie odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Pismem procesowym z dnia 1 sierpnia 2016 r., K. D. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 18 lipca 2016 r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania na decyzję organu I instancji, dotyczącą odmowy ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. W skardze, zakwestionowała ponadto opisane rozstrzygnięcie organu I instancji, tj. decyzję z dnia 31 maja 2016 r., nr [...], odmawiającą przyznania świadczenia wychowawczego.

Przewodniczący Wydziału II tut. Sądu działając na podstawie art. 57 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz § 26 ust. 1 i 2 zarządzenia w sprawie ustalenia zasad biurowości, zarządził w dniu 11 sierpnia 2016 r. wyłączenie ze sprawy II SA/Op 382/16 (ze skargi K. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 18 lipca 2016 r., nr [...]), sprawę ze skargi ww. na decyzję Burmistrza Głogówka z dnia 31 maja 2016 r., nr [...]. Wyłączona sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głogówka została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygnaturą akt II SA/Op 383/16 i stanowi przedmiot niniejszego postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Przedmiotem skargi objętej niniejszym postępowaniem jest decyzja organu pierwszej instancji, tj. Burmistrza Głogówka z dnia 31 maja 2016 r., nr [...], w sprawie odmowy ustalenia świadczenia wychowawczego.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, ze zm.) zwaną dalej: "P.p.s.a.", skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2 P.p.s.a.). Przy czym, niezachowanie przewidzianego w przepisie art. 52 § 1 P.p.s.a. trybu ma miejsce zarówno wówczas, gdy strona w ogóle nie wniosła przysługujących jej w postępowaniu administracyjnym środków zaskarżenia, jak też w przypadku złożenia do sądu administracyjnego skargi po uprzednim wniesieniu środka zaskarżenia, ale przed jego rozpoznaniem przez właściwy organ (por. postanowienie NSA z dnia 6 lutego 2013 r., sygn. akt I OSK 11/13, LEX nr 1282716).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy podkreślić należy, że wystąpienie ze skargą do Sądu powinno być poprzedzone nie tylko wniesieniem odwołania od decyzji organu pierwszej instancji, lecz również zakończeniem postępowania drugoinstancyjnego, tj. wydaniem rozstrzygnięcia, które mogłoby stanowić przedmiot skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Zasadą jest bowiem, że skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego można wnieść na decyzję wydaną przez organ drugiej instancji.

Stosownie do art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zm.), od decyzji organu pierwszej instancji służy stronie odwołanie, a właściwym do jego rozpatrzenia jest organ administracji publicznej wyższego stopnia. W niniejszej sprawie, zgodnie z art. 17 K.p.a., organem wyższego stopnia w stosunku do organu jednostki samorządu terytorialnego jakim jest Burmistrz Głogówka, jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu. Do tego organu skarżącej przysługiwało prawo wniesienia odwołania na kwestionowaną decyzję z dnia 31 maja 2016 r., nr [...].

Z akt administracyjnych sprawy wynika, że skarżąca skorzystała z przysługującego jej uprawnienia do wniesienia odwołania od wyżej wskazanej decyzji Burmistrza Głogówka, jednak odwołanie to zostało wniesione po terminie. Wobec powyższego Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, jako organ II instancji, stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania, postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 r., nr [...]. Postanowienie to, K. D. zaskarżyła z kolei do tut. Sądu i stanowi ono przedmiot sprawy o sygn. akt II SA/Op 382/16.

Mając na względzie powyższe, stwierdzić należało, że skarga wniesiona przez K. D. na decyzję organu pierwszej instancji, tj. decyzję Burmistrza Głogówka z dnia 31 maja 2016 r., nr [...], jest niedopuszczalna z innych przyczyn, co w świetle art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Wobec tego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 w związku z art. 52 § 1 i § 2 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy