Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA - Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

D. A. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na bezczynność Prezydenta Miasta [...], związaną z niewykonywaniem przez Prezydenta Miasta [...] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 10 lutego 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 967 /03.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 9 stycznia 2006 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że wezwał pisemnie Prezydenta Miasta [...] do wykonania wyroku z dnia 10 lutego 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 967 /03.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie, odebrane przez skarżącego w dniu 12 stycznia 2006 r., skarżący D. A. w piśmie procesowym datowanym na dzień 20 stycznia 2005 r. (przesłanym pocztą listem poleconym nadanym w dniu 21 stycznia 2006 r.) wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, dołączając pismo opatrzone datą 19 stycznia 2006 r., w którym ustosunkował się do wezwania Sądu z dnia 10 stycznia 2006 r. W przedmiotowym piśmie skarżący oświadczył, iż od momentu ustnego opublikowania przez sąd wyroków we wskazanych sygnaturach (II SA/Wr 967/03, II SA/Wr 1291/03, II SA/Op 39/04) występował zarówno ustnie, jak też i pisemnie do Prezydenta Miasta [...], do Przewodniczącego Rady Miasta [...] oraz do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w O. o wykonanie wyroków, o czym świadczą pisma kierowane do tych organów z dnia 30.06.2005 r., 04.09.2005 r., 21.10.2005 r., 25.11.2005 r. oraz protokoły i notatki służbowe MOPR. Skarżący nie dołączył do pisma procesowego z dnia 19 stycznia 2006 r. żadnych pism, ani też dokumentów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Prawomocnym postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek skarżącego D. A. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych złożonej skargi, uznając, że uchybienie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi powstało z przyczyn, które nie można uznać za niezawinione. Konsekwencja powyższego jest konieczność przyjęcia przez sąd, że skarżący nie uzupełnił w terminie braków formalnych złożonej skargi.

Brak formalny skargi, którego nie uzupełnił skarżący w terminie był brakiem istotnym, gdyż jego nieusunięcie uniemożliwiało nadanie skardze dalszego biegu. Skargę bowiem, w przypadkach o których mowa w art. 154 § 1 p.s.a., do sądu administracyjnego można wnieść po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy. Przesłanką zatem sine qua non warunkującą dopuszczalność wniesienia skargi jest uprzednie pisemne wezwanie właściwego organu do wykonania wyroku sądu, a więc w przedmiotowej sprawie wyroku sądu z dnia 10 lutego 2005 r., syg, akt II SA/Wr 967/03.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono jej braków w terminie.

Mając zatem powyższe na uwadze, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga podlegała odrzuceniu.

Strona 1/1