Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. na postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r., nr [...] w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 14 lipca 2017 r. A. K. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na postanowienie Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r., nr [...], w przedmiocie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi.

Wniesienie skargi zawartej w piśmie z dnia 14 lipca 2017 r. poprzedziło złożenie przez skarżącą do tut. Sądu pisma z dnia 6 lipca 2017 r., w którym wskazała, że dotyczy ono bezpodstawnego pozbawienia jej części gruntu na podstawie zmiany numeru karty mapy. Pismo skarżącej z dnia 6 lipca 2017 r. zostało zarejestrowane w Dzienniku korespondencji ogólnej w tut. Sądzie, pod sygn. akt II/Og 113/17.

Na skutek zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu, skarżąca została wezwana do oświadczenia, w terminie 7 dni, czy w związku ze złożeniem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu pisma z dnia 6 lipca 2017 r. jej intencją było wniesienie skargi na działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ administracji publicznej, a jeśli tak to o wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, bądź innego aktu lub czynności i oznaczenie organu administracji publicznej, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy. Jednocześnie wobec przesłania kopii postanowienia Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r. dotyczącego sprostowania błędu w akcie własności ziemi, wydanym dnia 12 listopada 1975 r., nr [...] oraz kopii postanowień wydanych w sprawie wznowienia postępowania o uchylenie postanowienia o sprostowaniu, zobowiązano A. K. do wyjaśnienia, czy jej pismo stanowi skargę na działanie lub bezczynność organu, bądź przewlekłe prowadzenia postępowania przez organ, związane ze sprawą, której dotyczą wskazane postanowienia i jeśli tak, to o oznaczenie zaskarżonego aktu lub czynności, czy też bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania oraz oznaczenie organu, którego skarga dotyczy.

Skarżącą pouczono, że brak odpowiedzi na powyższe wezwanie w wyznaczonym terminie skutkować będzie zwrotem pisma z dnia 6 lipca 2017 r. wraz z jego załącznikami, jako niepodlegającego rozpoznaniu przez sąd administracyjny.

Skarżąca w odpowiedzi na wezwanie przesłała skargę datowaną na 14 lipca 2017 r. wskazując, że jej intencją jest zaskarżenie postanowienia Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r.

Skarga została na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału z dnia 19 lipca 2017 r., zarejestrowana pod numerem sprawy w Dzienniku korespondencji tut. Sądu II DK/Op7/17 i przesłana do Prezydenta Miasta Opola celem udzielenia odpowiedzi i nadesłania akt sprawy.

Odpowiadając na skargę pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r. organ wniósł o oddalenie skargi, wyjaśniając, że w rezultacie działań skarżącej, na skutek orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 27 października 2016 r., nr [...], wznowił postanowieniem z dnia 20 lipca 2017 r., nr [...], postępowanie administracyjne w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w akcie własności ziemi o nr [...] z dnia 12 listopada 1975 r., zakończone zaskarżonym postanowieniem nr [...] Prezydenta Miasta Opola z dnia 1 października 2013 r. Postanowienie o wznowieniu postępowania zostało doręczone skarżącej w dniu 28 lipca 2017 r., co dokumentuje zwrotne pocztowe potwierdzenie odbioru w aktach administracyjnych sprawy.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6169 Inne o symbolu podstawowym  616
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta