Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej w szkołę filialną
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 19 października 2012r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Międzyzakładowej Organizacji Związkowej A. w [...] na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 17 maja 2012r., Nr XXII/289/12 w przedmiocie przekształcenia publicznej szkoły podstawowej w szkołę filialną postanawia 1. zawiesić postępowanie, 2. odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie strona 1/3

Rada Miasta Kędzierzyna - Koźla, działając na zasadzie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "h" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 58 ust. 1 i ust. 2, art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 59 ust. 6 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 i 1241 ze zm.), podjęła na sesji w dniu 17 maja 2012r., uchwałę Nr XXII/289/12 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu. W uchwale Rada Miasta postanowiła o przekształceniu z dniem 31 sierpnia 2012r. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 26 czerwca 2012r., Nr NK.III.4131.1.59.2012.IM, Wojewoda Opolski stwierdził nieważność przywołanej uchwały, z powodu istotnego naruszenia prawa. Przedmiotowej uchwale zarzucił sprzeczność z art. 59 ust 1 zdanie drugie ustawy o systemie oświaty, spowodowaną brakiem jednej z przesłanek warunkujących prawidłowe przeprowadzenie procesu przekształcenia szkoły.

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze wniosła Gmina Kędzierzyn-Koźle, a sprawa ta została zarejestrowana w repertorium sądowym pod sygnaturą akt II SA/Op 402/12.

Pismem z dnia 19 lipca 2012r., Międzyzakładowa Organizacja Związkowa A. w [...] wniosła do tut. Sądu skargę na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla Nr XXII/289/12 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie - Koźlu w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie - Koźlu, żądając stwierdzenia nieważności tej uchwały w całości, zasądzenia na rzecz skarżącej kosztów postępowania według norm przepisanych oraz wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały. Jednocześnie zarzuciła przedmiotowej uchwale naruszenie art. 19 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy o związkach zawodowych i art. 59 ust. 1 w związku z art. 59 ust. 6 ustawy o systemie oświaty.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270), dalej zwanej P.p.s.a., sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. Zawieszenie postępowania z przyczyn taksatywnie wymienionych w art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a. ma charakter fakultatywny a granice uznania sądu w tym zakresie wyznaczają względy celowości, sprawiedliwości oraz ekonomiki procesowej. Zauważyć przy tym należy, że rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej zależy od wyniku innego postępowania wówczas, gdy rozstrzygnięcie które zapadnie w tym drugim postępowaniu, będzie miało wpływ na rozstrzygnięcie sprawy będącej przedmiotem pierwszego postępowania (J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Warszawa 2004, s. 189-190).

Strona 1/3