Sprawa ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz Sędziowie Sędzia WSA Daria Sachanbińska - spr. Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w dniu 9 marca 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. H. na Dyrektora Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do umowy najmu lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie strona 1/4

Pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. Dyrektor Zarządu Nieruchomości Miejskich w B. (ZNM) poinformował A. H., że może być jej przydzielony lokal mieszkalny, położony przy ul. [...] w B. Jednocześnie wezwał ją do uzupełnienia danych dotyczących spełnienia warunków do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony z zasobów Gminy.

W wyniku rozpatrzenia zaktualizowanego "wniosku o przydział lokalu mieszkalnego", Dyrektor ZNM poinformował A. H. pismem z dnia 9 kwietnia 2009 r. - powołując się na regulację art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.) oraz postanowienia uchwały Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasto Brzeg (§ 2 ust. 4 lit. a) - że jej wniosek został zweryfikowany w sposób negatywny z uwagi na fakt niezamieszkiwania w B. i że w związku z powyższym skreśla ją z listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu gminnego.

A. H. skierowała do Burmistrza "zażalenie", w którym prosiła o interwencję lub wyjaśnienie stanowiska Dyrektora ZNM (pismo z dnia 29 kwietnia 2009 r.), tłumacząc jednocześnie powody czasowego zamieszkiwania wraz z córką w innej miejscowości. Pismo to, jak i kolejne z dnia 2 lipca 2009 r., zostało przekazane do załatwienia wg kompetencji do Dyrektora ZNM.

W odpowiedzi na powyższą interwencję, Dyrektor ZNM wyjaśnił, że decyzję o wykreśleniu z listy osób oczekujących na mieszkanie gminne podjęła Społeczna Komisja Mieszkaniowa, kierując się faktem zamieszkiwania wnioskodawczyni i jej córki w miejscowości K. Po rozpatrzeniu dalszych interwencji i skarg, Dyrektor ZNM podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie.

A. H. skierowała również do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę w sprawie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy oraz wykreślenia z listy oczekujących na taki lokal (pismo z dnia 14 sierpnia 2009 r.), która została przekazana do ZNM, celem nadania jej biegu stosownie do art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skarga ta nie została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu.

W odrębnym piśmie, z dnia 30 września 2009 r., A. H. wniosła do tut. Sądu skargę na odmowę przyznania jej przez ZNM lokalu mieszkalnego przy ul. [...] w B. i wykreślenie z listy osób oczekujących na mieszkanie. Wyjaśniła, że jest na stałe zameldowana w B., w mieszkaniu o pow. 34 m-, w którym zamieszkują jeszcze dwie rodziny. W tych warunkach nie mogła wychowywać córki, która po ciężkiej chorobie przechodziła rehabilitację. Dla dobra dziecka wyprowadziła się z B. i tymczasowo - do chwili przydziału lokalu mieszkalnego - zamieszkała u przyjaciół w miejscowości K., blisko szpitala. Nikt jej nie poinformował, że przed złożeniem wniosku o przydział mieszkania wskazanego przez ZNM musi zamieszkiwać na terenie B.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne