Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej
Uzasadnienie strona 2/2

Przytoczone regulacje wskazują, że dopuszczalne jest istnienie dwóch postępowań sądowoadministracyjnych, w których zakresie mieści się ocena tej samej uchwały rady gminy. Z jednej strony w sądzie administracyjnym zawisnąć może bowiem sprawa ze skargi gminy na rozstrzygnięcie organu nadzoru stwierdzające nieważność uchwały rady, z drugiej strony toczyć się może postępowanie ze skargi wszczętej w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.

Z opisanym przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, w której skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla, wniosła w trybie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa [...] w [...]. W dniu wpłynięcia do Sądu w/w skargi, tj. w dniu 27 sierpnia 2012r. toczyło się już przed nim postępowanie wszczęte na skutek zaskarżenia przez Gminę Kędzierzyn - Koźle rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012r., nr NK.II.4131.58.2012.IM, stwierdzającego nieważność przedmiotowej uchwały Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla (sprawa o sygn. akt II SA/Op 403/12). W zaistniałej sytuacji istnieje zatem podstawa do zawieszenia postępowania, bowiem wynik toczącego się postępowania w sprawie II SA/Op 403/12 ma wpływ na wynik postępowania w niniejszej sprawie. W przypadku bowiem, gdy Sąd w sprawie II SA/Op 403/12 uzna, że zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze zostało wydane zgodnie z prawem i oddali skargę Gminy Kędzierzyn - Koźle, uchwała będąca przedmiotem niniejszej sprawy przestanie istnieć w obrocie prawnym, wobec utrzymania w mocy aktu (rozstrzygnięcia nadzorczego) stwierdzającego jej nieważność. Z tego względu niewątpliwym jest, że przeprowadzona przez Sąd ocena legalności postępowania nadzorczego przez Wojewodę Opolskiego będzie miała wpływ na orzeczenie, jakie zapadnie w niniejszej sprawie, stąd konieczne jest wstrzymanie się z wydaniem rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie do czasu prawomocnego orzeczenia przez Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Op 403/12.

Wobec powyższego, Sąd działając na zasadzie art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., orzekł o zawieszeniu postępowania, jak w punkcie 1 sentencji postanowienia.

Odnosząc się do wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały należy wskazać, że zgodnie z treścią art. 61 § 3 P.p.s.a., po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części zaskarżonego aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Stosownie jednakże z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. W przypadku podjęcia przez organ nadzoru rozstrzygnięcia o stwierdzeniu nieważności aktu organu gminy, a taka sytuacja odnosi się także do niniejszej sprawy, wstrzymanie wykonania aktu jest zatem obligatoryjne i następuje z mocy prawa, bez żadnych dodatkowych czynności organu nadzoru, czy też sądu. Skoro zostało więc wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 26 czerwca 2012r., to jego wydanie spowodowało wstrzymanie wykonania uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XXII/288/12, co wyłącza potrzebę orzekania przez Sąd w tym przedmiocie.

Mając na względzie powyższe, Sąd działając na zasadzie art. 61 § 3 P.p.s.a. w związku z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, orzekł o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały, jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Strona 2/2