Skarga B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska - spr. po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi B. S. na Burmistrza [...] w przedmiocie czynności dotyczących realizacji obiektów sportowych postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie strona 1/2

B. S. w dniu 27 lipca 2016 r. wniosła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy oraz skargę na Burmistrza [...]. W skardze zarzuciła, że Gmina [...] przed rozpoczęciem budowy obiektów sportowych nie poinformowała jej o tym "przepisowo czyli droga pisemną". Burmistrz nie otrzymał żadnej pisemnej zgody skarżącej na wybudowanie naprzeciw jej okna bieżni, boiska piaskowego, na których po zakończeniu godzin szkolnych odbywają się libacje alkoholowe. Skarżąca wniosła o nakazanie przez Sąd usunięcia bieżni i boiska.

Skarga B. S. została wpisana w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Opolu w Repertorium spraw "SO" pod sygnaturą akt II Og/117/16 i na podstawie art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.) - zwanej dalej: "P.p.s.a.", przesłana do Burmistrza [...] w celu udzielenia na nią odpowiedzi i nadesłania akt sprawy.

Odpowiadając na skargę pismem z dnia 29 sierpnia 2016 r. Burmistrz [...] wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie oddalenie. Wyjaśnił, że skarżąca zarzuca, że nie poinformowano jej o budowie obiektów sportowych, na których według niej odbywają się libacje alkoholowe, wnosząc o ich usunięcie. Burmistrz wskazał, że skarga nie dotyczy spraw z zakresu właściwości sądów administracyjnych, o jakich mowa w art. 3 § 2 P.p.s.a., a skoro jest to skarga na organ wykonawczy gminy, to stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz 23, z późn. zm.), zwanej dalej K.p.a., jej rozpatrzenie należy do właściwości rady gminy. Burmistrz wskazał, że nie posiada akt sprawy, ponieważ sam był stroną postępowania zgłaszającą budowę boiska i bieżni do Starosty [...]. Do zgłoszeń tych Starosta nie wniósł w drodze decyzji sprzeciwu. Burmistrz wyjaśnił też, że obiekty sportowe są pod pieczą Policji i nie stwierdzono, aby odbywały się tam libacje alkoholowe.

Skarga B. S. na Burmistrza [...] na czynności dotyczące realizacji obiektów sportowych została zarejestrowana w tut. Sądzie w Repertorium spraw "SA" pod sygnaturą akt II SA/Op 431/16.

Postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt II SO/Op 31/16, odmówiono skarżącej przyznania prawa pomocy z uwagi na bezzasadność jej skargi, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt I OZ 1869/16, oddalił zażalenie na to postanowienie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Przed przystąpieniem do merytorycznego rozpoznania sprawy Sąd w pierwszej kolejności obowiązany jest ocenić dopuszczalność skargi. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 1 i 6 P.p.s.a., jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego albo skarga jest niedopuszczalna z innych przyczyn, wówczas podlega ona odrzuceniu. Jej rozpoznanie skutkowałoby bowiem nieważnością postępowania (art. 183 § 2 pkt 1 P.p.s.a.).

Zgodnie z art. 3 § 2 P.p.s.a., kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy