Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Teresa Cisyk- spr. Sędziowie: sędzia WSA Ewa Janowska asesor sądowy Elżbieta Naumowicz protokolant: referent stażysta Wioletta Moj po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 kwietnia 2006 r. sprawy ze skargi B. K. i J. K. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] z powodu niewykonania wyroku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia 1) odrzucić skargę, 2) zwrócić skarżącym cały uiszczony wpis w kwocie 100 (sto) złotych.

Uzasadnienie strona 1/2

B. i J. K. wnieśli skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...], po wydanym wyroku przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, w dniu 7 grudnia 2004r., o sygn. akt II SA/Wr 2918/02, w przedmiocie rozbiórki samowolnie powstałego gołębnika. Skarżący żądali wydania wyroku zobowiązującego ten organ do dokonania niezwłocznie czynności tj. do wyegzekwowania decyzji nakazującej G. P. rozbiórkę gołębnika, zlokalizowanego na działce [...] km [...] w P., a także o ukaranie grzywną Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie [...]. W uzasadnieniu podali, że w dniu 25 stycznia 2005r. uprawomocnił się ww. wyrok tut. Sądu, oddalający skargę G. P. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia 21 listopada 2002r., nr [...]. Zdaniem skarżących wyrok ten potwierdził, że gołębnik postawiony przez G. P. stanowi samowolę budowlaną. Mimo otrzymania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego powyższego wyroku do wyegzekwowania, organ ten nie podjął zasadniczo żadnych czynności zmierzających do rozbiórki przedmiotowego obiektu. Dlatego w dniu 3 czerwca 2005r. złożyli skargę do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. na bezczynność Powiatowego Organu Nadzoru Budowlanego w powiecie [...], którą rozpatrzył [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, który poinformował skarżących pismem z dnia 21 lipca 2005r., że zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania w tej sprawie przez Powiatowego Inspektora pismem z dnia 25 kwietnia 2005r. Następnie dopiero po około dwóch miesiącach bezczynności, w dniu 21 czerwca 2005r., Powiatowy Inspektor przeprowadził kontrolę na posesji G. P., a w dniu 27 czerwca 2005r. skierował do inwestora pismo zobowiązujące do dokonania rozbiórki w ściśle określonym terminie. [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego potwierdził,, że Powiatowy Inspektor "działania (...) podejmował w sposób przewlekły", ale usprawiedliwił to komplikacjami "z powodu uczestniczenia [do 16 maja 2005r.] w służbie przygotowawczej do służby cywilnej dwóch pracowników". Zapewnił skarżących, że Powiatowy Inspektor "zintensyfikował (...) swoje działania", czego dowodem są w/w czynności z dnia 21 i 27 czerwca 2005r. Jednakże skarżący stwierdzili, że sporny gołębnik dalej stoi, co w ich ocenie jest wyrazem ignorowania prawomocnych wyroków Sądu, a także ich wniosków, pism i ponagleń w sprawie, czemu Powiatowy Inspektor dał wyraz w piśmie z 6 lipca 2005r. ironizując na temat dążeń do doprowadzenia do rozbiórki gołębnika, a ponadto uzasadnienie dotychczasowej bezczynności udziałem dwóch pracowników w służbie przygotowawczej jest zupełnie bez znaczenia. Organ ten winien przede wszystkim zadbać o to, aby czynności, do których jest powołany były wykonywane w sposób właściwy, bez zbędnej zwłoki i w zgodzie z przepisami prawa. Skarżący stwierdzili, że organ nadzoru swoim działaniem nie wypełnia żadnego z tych postulatów.

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w powiecie [...] wniósł o jej oddalenie, uznając, iż skarga jest nieuzasadniona. Wskazał, że wyrok WSA w Opolu, z dnia 7 grudnia 2004r., o sygn. akt II SA/Wr 2918/02), oddalającym skargę G. P., uprawomocnił się 24 stycznia 2005r. i wpłynął do organu 21 kwietnia 2005r. Po otrzymaniu powyższego wyroku podjął czynności, które nie świadczą o bezczynności. W dniu 25 lipca 2005r. wydał Postanowienie Nr [...] o zastosowaniu w stosunku do G. P. grzywny w celu przymuszenia wraz z opłatą egzekucyjną i tytułem wykonawczym. Po wniesieniu przez G. P. zarzutów, co do prowadzonego postępowania egzekucyjnego, po rozpatrzeniu sprawy - postanowieniem Nr [...] z 17 sierpnia 2005r., zostały uznane za bezzasadne i zarzuty zostały odrzucone. Ponieważ na postanowienia wniesiono zażalenia, stąd organ przesłał je 5 września 2005r. do [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O.

Strona 1/2