Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu składzie następującym Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik (spr.) po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. o wznowienie postępowania o sygn. akt II SA/Wr 2852/03, w sprawie z jej skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie części obiektu budowlanego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

T. K. w dniu 24 listopada 2005 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę o wznowienie postępowania w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w dniu 1 grudnia 2006r, wezwał skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie podstawy wznowienia i dnia, w którym dowiedziała się o podstawie wznowienia, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi, a także do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 250 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych). Pismem z dnia 6 grudnia 2005r., skarżąca uzupełniła skargę, ale nie uiściła wpisu sądowego. Jednocześnie w piśmie z dnia 6 grudnia 2005 r. wskazała, że uważa za niesłuszne wzywanie jej przez Sąd do uiszczenia wpisu, gdyż w sprawie poniosła już bardzo duże koszty i nie będzie ponosiła opłat sądowych za nie własne błędy w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w odpowiedzi, stosownie do przepisu art. 252 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.s.a., przesłał T. K. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy i wezwał ją do jego wypełnienia i odesłania w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, w razie nie zastosowania się do wezwania. Referendarz sądowy poinformował skarżącą w piśmie z dnia 12 grudnia 2005 r., iż jeżeli jej intencją była prośba o zwolnienie od kosztów sądowych, to powinna złożyć w tym zakresie stosowny wniosek na przesłanym jej formularzu.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 28 grudnia 2005 r., w odpowiedzi na nie z dnia 4 stycznia 2006 r. (data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym), T. K. zwróciła się z zapytaniem jaki dochód upoważnia stronę do złożenia wniosku o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, nie przesłała natomiast wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy. Pismem z dnia 10 stycznia 2006 r. referendarz sądowy poinformował skarżącą o przesłankach, jakie są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o prawo pomocy, jednocześnie wezwał T. K. ponownie do odesłania wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, który został jej już doręczony w dniu 28 grudnia 2005 r. w terminie 7 dni od daty otrzymania ponownego wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie praw pomocy bez rozpoznania. Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu 18 stycznia 2006 r.

Skarżąca nie przesłała wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu. Skarżąca zatem nie złożyła, pomimo dwukrotnego wezwania w tym względzie, wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu, w związku z tym został on zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 8 lutego 2006 r. pozostawiony bez rozpoznania. Zarządzenie to doręczono skarżącej w dniu 13 lutego 2006 r., skarżąca nie zaskarżyła go, w związku z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, wezwał skarżącą ponownie do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi. Wezwanie to zawierało pouczenie, iż nie zastosowanie się do niego w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje odrzucenie skarg. Skarżąca odebrała wezwanie w dniu 10 marca 2006 r. i do dnia dzisiejszego nie uiściła wpisu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, a do takich pism należy skarga, pobiera się wpis. Wpis stały w kwocie 250 (dwieście pięćdziesiąt) zł, na podstawie art. 231 p.s.a. w związku z§2 ust. 3 pkt 1 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) pobiera się w sprawach o wznowienie postępowania z zakresu budownictwa i architektury. Ponieważ wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy został pozostawiony bez rozpoznania, Sąd ponownie wezwał ją do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi. Wpis ten stosownie do art. 220 § 1 p.s.a. skarżąca obowiązany był uiścić w terminie 7 dni od doręczenia jej wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 p.s.a., o czym została pouczona. Skarżąca wezwanie to odebrała w dniu 10 marca 2006 r., termin zatem do uiszczenia przez nią wpisu rozpoczął bieg w dniu

11 marca 2006 r. i zakończył się w dniu 17 marca 2006 r.

Skoro skarżąca nie uiściła do dnia dzisiejszego wpisu, skargę, jako nieopłaconą należało na podstawie art. 220 § 3 p.s.a. odrzucić.

W związku z tym orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1