Sprawa ze skargi T. K. o wznowienie postępowania sądowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 3 kwietnia 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. K. o wznowienie postępowania sądowego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 24 maja 2005 r., sygn. akt II SA/Wr 2854/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odrzucił skargę T. K. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu z dnia 19 stycznia 2001 r., sygn. akt II SA/Wr 18/99, oddalającego skargę T. K. na decyzje Wojewody [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie komina.

W dniu 24 listopada 2005 r. T. K. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę o wznowienie postępowania w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Pismami z dnia 28 listopada 2005 r., doręczonymi w dniu 30 listopada 2005 r. za pisemnym pokwitowaniem, skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez podanie podstawy wznowienia i dnia, w którym dowiedziała się o podstawie wznowienia, a także do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 250 zł., w siedmiodniowym terminie od daty otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pismem z dnia 6 grudnia 2005 r., przesłanym pocztą listem poleconym nadanym w dniu 7 grudnia 2005 r., skarżąca uzupełniła skargę, jednak nie uiściła wpisu sądowego, wskazując, że wezwanie w tym zakresie uważa za niesłuszne, gdyż w sprawie poniosła już bardzo duże koszty i nie będzie ponosiła opłat sądowych za nie własne błędy w postępowaniu administracyjnym i sądowym.

Referendarz sądowy za pismem z dnia 12 grudnia 2005 r. przesłał T. K. urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy, informując jednocześnie o możliwości złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i wzywając w takim wypadku do wypełnienia i odesłania formularza w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, w razie niezastosowania się do wezwania.

Wezwanie powyższe zostało przesłane na adres skarżącej i doręczone w dniu 28 grudnia 2005 r., co potwierdziła własnoręcznym podpisem.

W odpowiedzi T. K. w piśmie z dnia 3 stycznia 2006 r. (nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 4 stycznia 2006 r.), zwróciła się o wskazanie wysokości dochodu uprawniającego do złożenia wniosku o prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, nie przesłała natomiast wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Pismem z dnia 10 stycznia 2006 r., doręczonym skarżącej w dniu 23 stycznia 2006r., referendarz sądowy szczegółowo poinformował o przesłankach branych pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o prawo pomocy. Jednocześnie wezwał ponownie T. K. do odesłania - w terminie siedmiu dni od daty otrzymania ponownego wezwania - wypełnionego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy, doręczonego w dniu 28 grudnia 2005 r., pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie praw pomocy bez rozpoznania.

Zarządzeniem referendarza sądowego z dnia 8 lutego 2006 r. wniosek T. K. i przyznanie prawa pomocy został pozostawiony bez rozpoznania w związku z nieodesłaniem przez skarżącą w zakreślonym terminie wniosku o przyznanie prawa pomocy na urzędowym formularzu.

Zarządzenie powyższe, wraz z pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu, zostało doręczone skarżącej w dniu 13 lutego 2006 r., która nie skorzystała z przysługującego prawa wniesienia sprzeciwu.

Strona 1/2