Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym wyrokiem WSA w Opolu w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa , nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym ze skargi M. Z. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego nieprawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt II SA/Op 241/15, w sprawie ze skargi M. Z. na akt Burmistrza Grodkowa z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy postanawia: odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy
Uzasadnienie

Skarżąca M. Z. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na akt Burmistrza Grodkowa z dnia 28 kwietnia 2015 r., nr [...], w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

Wyrokiem z dnia 8 października 2015 r., sygn. akt II SA/Op 241/15, Sąd oddalił jej skargę. Wyrok ten uprawomocnił się w dniu 10 listopada 2015 r.

W dniu 4 listopada 2015 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej), M. Z. wniosła skargę o wznowienie nieprawomocnie zakończonego postępowania sądowego o sygn. akt II SA/Op 241/15. W złożonej skardze nie wskazała podstaw do wznowienia postępowania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Stosownie do treści przepisu art. 270 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm. - zwanej dalej P.p.s.a.) można żądać wznowienia postępowania, które zostało zakończone prawomocnym orzeczeniem.

Wniesienie skargi o wznowienie postępowania sądowego uwarunkowane jest od spełnienia wskazanych w prawie przesłanek do wszczęcia tego trybu postępowania. Zgodnie bowiem z treścią art. 270 P.p.s.a., musi istnieć orzeczenie sądu, od którego została wniesiona skarga o wznowienie, orzeczenie to musi być prawomocne i kończyć postępowanie w sprawie. W świetle art. 277 P.p.s.a. skargę o wznowienie postępowania wnosi się w terminie trzymiesięcznym liczonym od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia, a gdy podstawą jest pozbawienie możności działania lub brak należytej reprezentacji - od dnia, w którym o orzeczeniu dowiedziała się strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zaskarżony został nieprawomocny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia z dnia 8 października 2015 r. Po myśli art. 168 § 1 P.p.s.a., orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeśli nie przysługuje od niego środek odwoławczy. Środkiem odwoławczym od wyroku wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny jest skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 173 § 1 P.p.s.a.), którą wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem (art. 177 § 1 P.p.s.a.).

Z analizy akt sądowych o sygn. II SA/Op 241/15 wynika, iż wyrok oddalający skargę M. Z. został ogłoszony na rozprawie w dniu 8 października 2015 r. Tak więc, 30-dniowy termin, o którym mowa w art. 177 § 1 P.p.s.a. upłynął dopiero w dniu 9 listopada 2015 r., zaś orzeczenie stało się prawomocne w dniu 10 listopada 2015 r. Powyższe wynika z faktu, że liczbowo liczony ostatni dzień 30-dniowego terminu wypadał w sobotę, tj. 7 listopada 2015 r. W takiej sytuacji, na mocy art. 83 § 2 P.p.s.a., za ostatni dzień terminu do wniesienia skargi kasacyjnej uważa się następny dzień po dniu wolnym lub dniach wolnych od pracy, czyli poniedziałek. W niniejszej sprawie był to dzień 9 listopada 2015 r., natomiast wyrok stajł się prawomocny z dniem następnym, czyli 10 listopada 2015 r.

W związku z tym, że skarga o wznowienie postępowania została wniesiona w dniu 4 listopada 2015 r. (data stempla pocztowego na kopercie), czyli w czasie, gdy przedmiotowy wyrok nie był jeszcze prawomocny, mając na uwadze treść art. 270 P.p.s.a., uznać ją należy za niedopuszczalną i co za tym idzie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 270, art. 276, art. 280 § 1 w zw. z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6219 Inne o symbolu podstawowym 621
Inne orzeczenia z hasłem:
Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta i Gminy