Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik Sędziowie WSA Grażyna Jeżewska - spr. WSA Ewa Janowska Protokolant St. inspektor sądowy Katarzyna Stec po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. sprawy ze skargi A. S.A. w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r., nr XXVIII/297/13 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia: zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/2

A. Spółka Akcyjna z siedzibą w [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXVIII/297/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. Poza tym, w niniejszej skardze wniosła, na podstawie art. 135 w związku z art. 147 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., także o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXVIII/298/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w części w jakiej dotyczy ona odbierania odpadów z nieruchomości na jakiej działalność prowadzi skarżąca (lokale handlowe o powierzchni handlowej ponad 50m²). W uzasadnieniu skargi skarżąca Spółka nie określiła naruszenia prawa odnoszącego się do ostatnio wymienionej uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach.

W odpowiedzi na skargę Gmina Głuchołazy wniosła o jej oddalenie.

Na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że przedmiotem zaskarżenia są dwie uchwały wymienione w skardze.

W świetle tego oświadczenia, na podstawie art. 57 § 3 P.p.s.a., Sąd postanowił wyłączyć do odrębnego rozpoznania skargę A. S.A. z siedzibą w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXVIII/298/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Postępowanie w niniejszej sprawie winno zostać zawieszone.

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym. W przypadku wystąpienia ww. okoliczności Sąd rozważa, czy celowe jest zawieszenie postępowania z uwagi na prejudycjalność innego postępowania, którego wynik może mieć wpływ na rozstrzygnięcie postępowania sądowoadministracyjnego w zaskarżonej sprawie. Sąd zatem zobowiązany był dokonać w niniejszej sprawie oceny, czy celowe jest zawieszenie postępowania, czy też można je kontynuować bez szkody dla prawidłowości rozstrzygnięcia skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach Nr XXVIII/297/13 z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. W tym zakresie przyjdzie odnotować, że art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) wprowadza rozróżnienie dwóch typów właścicieli nieruchomości: na których zamieszkują mieszkańcy (ust. 1) oraz na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne (ust. 2); są to na przykład warsztaty, sklepy, budynki administracyjne. To rozróżnienie znajduje wyraz również w kolejnych przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Strona 1/2