Sprawa ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

M. A. złożyła w dniu 12 lipca 2011 r. wniosek o przydział lokalu mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Grodków.

Pismem z dnia 25 lipca 2011 r. zastępca Burmistrza Grodkowa zawiadomił wnioskodawczynię, że Społeczna Komisja Mieszkaniowa zaopiniowała jej wniosek w dniu 22 lipca 2011 r. negatywnie. Jednocześnie, powołując się na trudną sytuację mieszkaniową Gminy Grodków oraz wskazując na kryteria przydziału lokali gminnych, wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXIII/241/2002 z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Grodków, stwierdził, że M. A. nie spełnia kryterium trudnych warunków mieszkaniowych. Dlatego podtrzymał stanowisko Komisji i odmówił wpisania wnioskodawczyni na listę osób oczekujących na przydział mieszkania.

Pismem z dnia 5 września 2011 r., wniesionym bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w dniu 7 września 2011 r. i następnie przekazanym organowi, M. A. wniosła skargę na w/w pismo organu z 25 lipca 2011 r., domagając się przydziału lokalu mieszkalnego.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 15 listopada 2011 r., doręczonym w dniu 21 listopada 2011 r., skarżąca została wezwana do wykazania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, że przed złożeniem skargi na pismo zastępcy Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lipca 2011 r. w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego, wzywała organ do usunięcia naruszenia prawa wywołanego tym aktem, pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 6 w związku z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skarżąca nie odpowiedziała na wezwanie do dnia wydania niniejszego postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270, ze zm.), zwaną dalej w skrócie: "P.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach ;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

Strona 1/3