Sprawa ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego
Uzasadnienie strona 2/3

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.

Sąd orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje środki określone w tych przepisach (§ 3 art. 3 P.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266, ze zm.), zwanej dalej ustawą, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy (ust. 1). Gmina, na zasadach i w wypadkach przewidzianych w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach (ust. 2). Zgodnie z ust. 3 art. 4 ustawy gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób, przy czym - po myśli art. 4 ust. 4 ustawy - gminy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, o których mowa w ust. 1 i 2.

Z kolei, wedle art. 20 ust. 1 ustawy, w celu realizacji zadań, o których mowa w art. 4, gmina może tworzyć i posiadać zasób mieszkaniowy. Ponadto przepis art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy przewiduje, że rada gminy uchwala zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Wykonując powyższą delegację, Rada Miejska w Grodkowie uchwaliła w dniu 27 lutego 2002 r. uchwałę Nr XXIII/241/2002 (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 30 kwietnia 2002 r., Nr 37, poz. 536). Zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 1 uchwały, kontrola społeczna realizowana jest przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, opiniującą wnioski o najem lokali, zaś listy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokali gminnych ustala Burmistrz.

Zaskarżonym pismem z 25 lipca 2011 r. zastępca Burmistrza Grodkowa zawiadomił M. A., że podtrzymuje negatywną opinię Społecznej Komisji Mieszkaniowej w sprawie jej wniosku o najem lokalu mieszkalnego i odmawia zakwalifikowania wnioskodawczyni na listę osób oczekujących na przydział mieszkania.

Oceniając dopuszczalność zaskarżenia do sądu administracyjnego tak określonego przedmiotu zaskarżenia celowym jest odwołanie do uchwały z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie I OPS 4/08 (opubl. ONSA i WSA 2008/6/90), w której Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że odmowa zakwalifikowania określonej osoby do wynajęcia lokalu oraz umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu nie ma charakteru cywilnoprawnego, lecz stanowi rozstrzygnięcie o tym, że ta osoba nie spełnia warunku do ubiegania się o wynajęcie jej lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy. Ustalanie listy osób zakwalifikowanych nie tworzy stosunku cywilnoprawnego najmu lokalu. Jest natomiast wykonywaniem publicznoprawnych zadań gminy, wyprzedając podjęcie czynności cywilnoprawnej - zawarcia umowy najmu.

Realizując zadania wynikające z cytowanego wyżej art. 4 ustawy, organ gminy ocenia, czy wnioskodawca, członek wspólnoty samorządowej, może uzyskać pomoc gminy w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, a to przez zakwalifikowanie do osób, z którymi może być zawarta umowa najmu lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy. Takie działanie jest załatwieniem sprawy z zakresu administracji publicznej. Według cytowanej wyżej uchwały NSA wątpliwości powstałe w praktyce co do dopuszczalności drogi sądowej należy interpretować na rzecz ochrony praw obywatelskich i prawa do sądu. Dlatego w rozpoznawanej sprawie powołane na wstępie pismo zastępcy Burmistrza Grodkowa z dnia 25 lipca 2011 r., nr [...], należy traktować jako akt organu jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu art. 3 § 2 pkt 6 P.p.s.a., a zatem akt podlegający kontroli przez sądy administracyjne, na który służy skarga.

Strona 2/3