Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Krupiński Sędzia WSA Krzysztof Bogusz Sędziowie Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz (spr.) Protokolant Sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu w dniu 9 października 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Gminy Turawa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego z dnia 21 lipca 2008 r. nr NK.III-AP-0911-1-59/08 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewoda Opolski rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 21 lipca 2007 r., nr NK.III-AP-0911-1-59/08, wydanym na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy Turawa Nr XVI/111/2008 z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turawa.

W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ nadzoru wskazał, że zakwestionowana uchwała została podjęta na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266) i narusza ona w sposób istotny przepis art. 21 ust. 3 tejże ustawy. Przytaczając treść tego przepisu Wojewoda Opolski podniósł, że użyte w nim wyrażenie "w szczególności" wskazuje, iż zawiera on otwarty katalog uregulowań, jakie rada jest zobligowana zamieścić w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Z tego względu dla ważności uchwały konieczne jest uregulowanie w niej wszystkich kwestii, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1-7 ustawy o ochronie praw lokatorów (...). Tymczasem, zdaniem organu nadzoru, zakwestionowana uchwała nie zawiera regulacji, o jakich mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2 i 5 tej ustawy, tj. dotyczących kwestii warunków zamieszkiwania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy oraz określenia sposobu sprawowania społecznej kontroli przy rozpatrywaniu wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony oraz lokali socjalnych. To naruszenie powoduje, że regulacja jest niepełna, co stanowi istotne naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności uchwały w całości.

Pismem z dnia 11 sierpnia 2008 r., Wójta Gminy Turawa wniósł w imieniu Gminy Turawa do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Wojewody Opolskiego skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze. Skarga ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 20 sierpnia 2008 r., o czym świadczy uwidoczniona na skardze data prezentaty.

W skardze, domagając się uchylenia zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego, argumentowano w uzasadnieniu, że zakwestionowana uchwała zawiera w § 7 wyraźną regulację dotyczącą warunków zamieszkania kwalifikujących wnioskodawcę do ich poprawy, natomiast w jej § 16 ust. 12 i 13 zostały określone zasady poddania kontroli społecznej kwestii rozpatrywania wniosków o najem lokali, stąd zarzuty ujęte w rozstrzygnięciu nadzorczym są nieuzasadnione i niezrozumiałe, gdyż podejmując uchwałę Rada Gminy wypełniła obowiązek wynikający z art. 21 ust. 3 ustawy o ochronie praw lokatorów (...).

W odpowiedzi na skargę Wojewoda Opolski wniósł o jej oddalenie jako bezzasadnej, podtrzymując argumentację zawartą w zakwestionowanym rozstrzygnięciu nadzorczym.

Zarządzeniem z dnia 23 września 2008 r., działając w trybie art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wezwano Radę Gminy Turawa do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez przedłożenie uchwały Rady, o jakiej mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, stanowiącej podstawę do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało skutecznie doręczone osobie uprawnionej do odbioru przesyłek w dniu 25 września 2008 r. za pisemnym pokwitowaniem.

Strona 1/3