Sprawa ze skargi E. T. i W. T. na Burmistrza Nysy w przedmiocie odszkodowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 31 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. T. i W. T. na Burmistrza Nysy w przedmiocie odszkodowania postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/2

W piśmie procesowym z dnia 30 września 2011 r. złożonym w sprawie II SAB/Op 10/11 E. I W. (małżonkowie) T. nawiązując do postępowania administracyjnego, w przedmiocie warunków zabudowy terenu prowadzonego przez Burmistrza Nysy, w którym zarzucali bezczynność organu administracji publicznej i złożonego tam wniosku z dnia 7 grudnia 2006 r., podnieśli, iż ponoszą straty sięgające kilku milionów złotych w związku z niemożnością rozpoczęcia planowanej inwestycji.

Pismo to nawiązywało do wcześniejszego wystąpienia skarżących z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie II SA/Op 107/11 ze skargi E. T. i W. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, z dnia 10 grudnia 2010 r., nr [...], w przedmiocie warunków zabudowy terenu, w której wezwani do usunięcia braków formalnych skargi, podnieśli, że domagają się zobowiązania Burmistrza Nysy do niezwłocznego wydania merytorycznej decyzji i zasądzenia kosztów postępowania.

Ponadto na rozprawie w dniu 13 października 2011 r., w sprawie II SAB/Op 10/11 ze skargi E. T. i W. T. na bezczynność Burmistrza Nysy, w przedmiocie warunków zabudowy terenu, skarżący nawiązując do oświadczenia z 16 marca 2011 r. wnieśli o przyznanie odszkodowania od organu w "związku z długotrwałą bezczynnością, która trwa od 5 lat".

W odpowiedzi na skargę z dnia 14 kwietnia 2011 r. organ wniósł o jej odrzucenie, względnie oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego z dnia 20 października 2011 r. działając w trybie § 26 zarządzenia nr 11 Prezesa NSA z 27 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych rozłączono ze sprawy II SAB/Op 10/11, sprawę ze skargi E. T. i W. T. przeciwko Burmistrzowi Nysy o odszkodowanie, przyjmując, że w piśmie z dnia 16 marca 2011 r. zawarto odrębną skargę od dotychczas zarejestrowanej, na co wskazuje jednoznacznie oświadczenie stron na rozprawie 13 października 2011 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o zapłatę odszkodowania przez Burmistrza Nysy podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. ) - zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach ;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

Strona 1/2