Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r., Nr XLI/330/2014 w przedmiocie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków i zagospodarowania tych odpadów postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/2

Rada Miejska w Prószkowie podjęła w dniu 4 lipca 2014 r., na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 549, z późn. zm.), uchwałę Nr XLI/330/2014 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania.

Wojewoda Opolski, działając w trybie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a., wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na powyższą uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności z powodu istotnego naruszenia prawa.

W uzasadnieniu skargi organ nadzoru wskazał na naruszenie art. 6r ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, argumentując, że zaskarżona uchwała nie zawiera obligatoryjnych elementów, do określenia których Rada Miejska została zobowiązana przez ustawodawcę w przywołanym wyżej przepisie, podczas gdy brak uregulowania w uchwale, będącej aktem prawa miejscowego, którejkolwiek z tych kwestii skutkuje koniecznością stwierdzenia nieważności całej uchwały. Zdaniem skarżącego, regulacja zawarta w § 2 ust. 3 uchwały nie określa sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) i zawiera upoważnienie do ustalenia zasad przyjmowania odpadów do tychże punktów w drodze odrębnego regulaminu, co może doprowadzić do niedopuszczalnej subdelegacji kompetencji rady gminy na bliżej niesprecyzowany organ.

W § 3 ust. 2 pkt 1 lit. g uchwały Rada natomiast postanowiła, że dla większej ilości osób korzystających z usługi odbioru odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (papier, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe), należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 3 ust. 2 lit. a-f uchwały. Jednakże Rada i w tym przypadku nie wskazała konkretnej częstotliwości, z jaką pojemniki te mają być odbierane.

W ocenie organu nadzoru, Rada nie określiła także w uchwale częstotliwości odbioru szkła bezbarwnego i kolorowego z kontenerów usytuowanych w miejscowościach znajdujących się na terenie gminy Prószków, do których właściciele nieruchomości dostarczają szkło kolorowe i bezbarwne własnym środkiem transportu. Wprawdzie w § 3 ust. 2 pkt 2 Rada ustaliła, że szkło kolorowe i bezbarwne z pojemników o pojemności od 1,5 m3 do 2,5 m3 odbierać się będzie z poszczególnych miejscowości z terenu gminy Prószków, każdorazowo po zapełnieniu kontenera, jednakże takiego ustalenia nie można uznać - zdaniem skarżącego - za równoznaczne z określeniem częstotliwości odbioru od właścicieli odpadów komunalnych.

Skarżący podał, że we wszystkich wskazanych przypadkach Rada Miejska w Prószkowie powinna była precyzyjnie wskazać częstotliwość odbioru odpadów, powołał się przy tym na stanowisko zajęte w podobnej sprawie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Kr 359/14, oraz przez Wojewódzki Sad Administracyjny w Opolu z wyroku z dnia 26 września 2013 r., sygn. akt II SA/Op 242/13.

Strona 1/2