Sprawa ze skargi J. M. na zawiadomienie Burmistrza S. o wszczęciu postępowania w przedmiocie podziału nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Cisyk po rozpoznaniu w dniu 15 grudnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na zawiadomienie Burmistrza S. o wszczęciu postępowania z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podziału nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia 23 lipca 2008 r. wniesionym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu w ramach toczącego się postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie o sygn. akt II SA/Op 79/08 w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i rozliczeń z tym związanych, w tym odszkodowania, J. M. zaskarżył pismo z dnia [...], Nr [...], wydane z upoważnienia Burmistrza S., a dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie geodezyjnego podziału nieruchomości. Niniejszym pismem, wydanym na mocy art. 61 § 4 K.p.a., zawiadomiono, że z urzędu zostało wszczęte postępowanie w sprawie geodezyjnego podziału działek Nr A i B z mapy [...] o łącznej pow. [...] ha obręb [...], stanowiącej współwłasność E. M. oraz I. M., wykonywanego w trybie art. 97 ust. 3 pkt ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), w celu wydzielenia gruntu przeznaczonego pod publiczną drogę dojazdową oznaczoną w obowiązującym planie miejscowym symbolem [...].

W wykonaniu zarządzenia z dnia 25 września 2008 r., wydzielono z akt w/w sprawy o sygn. II SA/Op 79/08, niniejszą sprawę, nadając jej sygn. akt II SA/Op 538/08.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm. ) - zwaną dalej w skrócie: "P.p.s.a.", sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8) bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4.

Sąd orzeka także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosuje środki określone w tych przepisach.

W pojęciu sprawy sądowoadministracyjnej mieści się kontrola działalności administracji publicznej, w zakresie wyznaczonym enumeratywnie w art. 3 P.ps.a., a także inne kwestie rozpoznawane w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy, jak wymienione w art. 4 spory o właściwość lub kompetencję, a także przekazane z mocy ustaw odrębnych. Oznacza to, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpoznawania spraw, które nie zostały wymienione w cytowanych przepisach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Burmistrz Miasta