Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego w przedmiocie bezprzetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 czerwca 2006 r., Nr XXXII/220/06 w przedmiocie bezprzetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z dnia 10 sierpnia 2006 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego, jest uchwała Nr XXXII/220/06 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 1 czerwca 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych.

W odpowiedzi na skargę z dnia 5 września 2006 r., Powiat Opolski wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na zamiar uwzględnienia przez Radę Powiatu Opolskiego zarzutów skargi w całości, poprzez podjęcie na najbliższej sesji w dniu 14 września 2006 r. uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych. Na dowód powyższego do odpowiedzi na skargę dołączono projekt wyżej wskazanej uchwały. Następnie, w uzupełnieniu odpowiedzi na skargę, Powiat Opolski przy piśmie procesowym z dnia 18 września 2006 r., przedłożył uchwałę Nr XXXV/234/06 Rady Powiatu Opolskiego w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata lokali użytkowych, podjętą na sesji w dniu 14 września 2006 r. oraz podtrzymał wniosek o umorzenie postępowania.

Ustosunkowując się do powyższego, pełnomocnik Wojewody Opolskiego - referent prawny S. J., w piśmie procesowym z dnia 19 września 2006 r. oświadczyła, iż wobec faktu podjęcia przez Radę Powiatu Opolskiego w dniu 14 września 2006 r. uchwały Nr XXXV/234/06, w której postanowiono o utracie mocy obowiązującej przez zaskarżoną uchwałę - przychyla się do zawartego w odpowiedzi na skargę wniosku strony przeciwnej o umorzenie postępowania i wniosła o jego umorzenie w trybie art. 161 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie podlega umorzeniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą", organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z kolei, w myśl art. 161 § 1 pkt 3 - Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr XXXII/220/06, będąca przedmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego, została wyeliminowana z obrotu prawnego i przestała istnieć, wobec uwzględnienia w całości skargi i żądania skarżącego, albowiem na sesji w dniu 4 września 2006 r. Rada Powiatu Opolskiego korzystając z uprawnienia zawartego w art. 54 § 3 ustawy, podjęła uchwałę Nr XXXV/234/06, mocą której (§ 2) uchyliła skarżoną uchwałę.

Zważyć należy, iż art. 54 § 3 ustawy stanowi samoistną podstawę prawną do dokonania autokontroli przez organ, którego działanie zaskarżono. W tej sytuacji brak jest przedmiotu zaskarżenia, a postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe. Wobec tego wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały stanowi przesłankę umorzenia postępowania, o której stanowi art. 161 § 1 pkt 3 ustawy.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1