Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA: Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. H. na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 7 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Uzasadnienie

Pismem z dnia 23 września 2011 r. S. H. wniosła bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 7 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". W skardze S. H. zaznaczyła, że wnosi ją z pominięciem odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Zaskarżona decyzja zawierała pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem organu I instancji w terminie 14 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w odpowiedzi na skargę zawartej w piśmie z dnia 18 listopada 2011 r. przedstawił przebieg postępowania administracyjnego oraz przyczyny, które legły u podstaw zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W myśl art. 52 P.p.s.a., przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziane w ustawie. Oznacza to, że wniesienie skargi do sądu administracyjnego możliwe jest dopiero wówczas, gdy strona wyczerpie środki zaskarżenia służące jej na etapie postępowania administracyjnego. Jednocześnie przedmiotem zaskarżenia do sądu administracyjnego może być jedynie akt wydany przez organ wyższego stopnia po rozpoznaniu środka odwoławczego.

Wskazany obowiązek wyczerpania trybu zaskarżenia na drodze administracyjnej wynika zasady pierwszeństwa trybu administracyjnej kontroli postępowania organu administracyjnego w stosunku do kontroli sądowej. Natomiast tryb administracyjny właściwy do rozstrzygania spraw indywidualnych w drodze decyzji administracyjnych oparty jest na zasadzie dwuinstancyjności postępowania określonej w art. 15 K.p.a., która daje stronie prawo domagania się dwukrotnego rozpatrzenia i rozstrzygnięcia jej sprawy. W przypadku zrezygnowania przez stronę z prawa wniesienia środka zaskarżenia od decyzji w administracyjnym toku instancji, stosownie do art. 52 § 1 P.p.s.a., niemożliwe jest poddanie działalności organu administracji kontroli sądowej.

W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że zaskarżona decyzja o odmowie przyznania pomocy w formie zasiłku celowego, jest aktem organu pierwszej instancji. Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 K.p.a., służyło stronie od niej odwołanie do organu administracji publicznej wyższego stopnia, którym stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 856 ze zm.) - jest w tej sprawie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu.

O prawie i terminie do wniesienia odwołania stronę prawidłowo pouczono w zaskarżonej decyzji. Pomimo pouczenia nie wniosła jednak odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu od zaskarżonej decyzji, lecz złożyła do Sądu skargę na decyzję organu I instancji.

W konsekwencji należało uznać, że przed wniesieniem skargi do Sądu skarżąca nie wyczerpała przewidzianego w ustawie środka zaskarżenia. Z tego też względu wniesioną skargę należało odrzucić na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a., zgodnie z którym Sąd odrzuca skargę w przypadku, gdy jej wniesienie jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż wskazane w art. 58 § 1 pkt 1-5 P.p.s.a. Za niedopuszczalne należy właśnie uznać wniesienie skargi na decyzję organu pierwszej instancji, bez uprzedniego wyczerpania administracyjnego trybu zaskarżenia.

Z tych względów orzeczono jak w postanowieniu.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej