Sprawa ze skargi na decyzję Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 3 grudnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. G. na decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie świadczeń rodzinnych postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta
Uzasadnienie strona 1/2

Decyzją z dnia [...], nr [...], Prezydent Miasta [...] przyznał G. G. zasiłek rodzinny na syna K. na okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. w wysokości 64 zł miesięcznie, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł jednorazowo w miesiącu wrześniu 2006 r. oraz odmówił przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek ustawowego okresu jego pobierania.

G. G. pismem z dnia 17 października 2007 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta [...], skargę na powyższą decyzję, wskazując jej numer i datę wydania. W skardze domagał się jej uchylenia i przyznania dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka od początku okresu zasiłkowego tj. od września 2006 r. do 31 sierpnia 2007r. w kwocie 2040 zł, odsetek w wysokości 100% dziennie za okres od 1 września 2006 r. oraz wyciągnięcia konsekwencji od pracownika, który podpisał tę decyzję.

W odpowiedzi na skargę organ wnosił o jej odrzucenie, wskazując, że zaskarżona decyzja została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w O. z dnia [...], a następnie decyzją Prezydenta Miasta [...] z dnia [...], nr [...], przyznano skarżącemu prawo do zasiłku rodzinnego na syna K. na okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. w wysokości 64 zł miesięcznie, jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100 zł oraz dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka na okres od 1 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. w wysokości 170 zł miesięcznie. Z ostrożności, w przypadku nieuwzględnienia wniosku o odrzucenie skargi, organ wniósł o jej oddalenie wskazując, iż prawo do dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka zostało stronie przyznane, a wyrównanie wypłacono w dniu 29 października 2007 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Na wstępie należy wskazać, że Sąd z urzędu bada w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi, ustalając czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie wart. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a. Przesłankami tymi są: niewłaściwość sądu (pkt 1), wniesienie po terminie (pkt 2), nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3), zawisłość sprawy (pkt 4), brak zdolności sądowej lub procesowej (pkt 5) oraz niedopuszczalność z innych przyczyn (pkt 6), która występuje m.in. w razie niewyczerpania środków zaskarżenia.

Zgodnie z art. 52 § 1 P.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek odwoławczy, taki jak zażalenie odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie. Stosownie do art. 127 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), zwanej dalej K.p.a., od decyzji wydanej w pierwszej instancji, służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji, a organem właściwym do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Pomoc społeczna
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezydent Miasta