Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w przedmiocie wymiaru godzin zajęć nauczycieli
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Daria Sachanbińska po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2007 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 23 lutego 2006 r., Nr XLV/574/06, w przedmiocie wymiaru godzin zajęć nauczycieli postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie strona 1/2

Przedmiotem skargi zawartej w piśmie z dnia 20 sierpnia 2006 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego, jest uchwała Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 23 lutego 2006 r., Nr XLV/574/06, w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach miasta Kędzierzyn - Koźle, zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, a także ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli.

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności § 3 zaskarżonej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 674). W uzasadnieniu skargi wywodził, że uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie może regulować jeszcze raz tego, co zostało zawarte w obowiązującej ustawie. Taka uchwała, jako istotnie naruszająca prawo, jest nieważna. Trzeba bowiem liczyć się z tym, że powtórzony przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały, w której go powtórzono, co może prowadzić do całkowitej lub częściowej zmiany intencji ustawodawcy.

W odpowiedzi na skargę Gmina Kędzierzyn - Koźle podniosła, iż zgadza się z zarzutami w niej zawartymi, dlatego też - do dnia rozprawy - uchyli kwestionowany § 3 uchwały.

Wojewoda Opolski, ustosunkowując się do stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, w piśmie z dnia 3 października 2006 r. wyjaśnił, że nie może aktualnie zająć ostatecznego stanowiska w sprawie, uczyni to dopiero po uchwaleniu przez Gminę Kędzierzyn - Koźle uchwały eliminującej wskazane naruszenie prawa i zgłoszeniu wniosku o umorzenie postępowania. Pismo to zostało doręczone Gminie Kędzierzyn - Koźle w dniu 9 października 2006 r., z wezwaniem do ustosunkowania się do niego w terminie 14 dni od otrzymania. Pismem z dnia 23 października 2006 r. Gmina Kędzierzyn - Koźle poinformowała, że w dniu 28 września 2006 r. Rada Miasta Kędzierzyn - Koźle podjęła uchwałę Nr LI/702/06, uchylającą zaskarżony przepis, i oświadczyła, że czyni to bezprzedmiotowym postępowanie w sprawie stwierdzenia jego nieważności. Jednocześnie Gmina Kędzierzyn - Koźle przesłała wskazywaną uchwałę. Wojewoda Opolski, pismem z dnia 10 stycznia 2007 r., cofnął skargę na zaskarżoną uchwałę i wniósł o umorzenie postępowania, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Uzasadniając swoje stanowisko podniósł, iż już w odpowiedzi na skargę z dnia 20 września 2006 r. strona przeciwna wyjaśniła, że § 3 zaskarżonej uchwały nie spowodował żadnych skutków prawnych.

Dodatkowo, w piśmie z dnia 9 stycznia 2007 r., pełnomocnik Gminy Kędzierzyn - Koźle potwierdził, iż kwestionowany paragraf zaskarżonej uchwały nie wywołał żadnych skutków prawnych, a nadto wyjaśnił, że uchwała z dnia 28 września 2006 r. weszła w życie z dniem 18 listopada 2006 r., i że została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Nr 75, poz. 2291.

Strona 1/2