Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kozicka po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

B. P. (zwana dalej: "skarżącą") pismem z dnia 12 października 2021 r., skierowanym do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta G., a oznaczonym jako: "skarga" - zakwestionowała uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w G. z dnia [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Podniosła, że decyzja o sprzedaży przedmiotowej działki będącej parkiem, nie była konsultowana z ze społeczeństwem mimo tego, że od ponad roku Rada Miejska w G. miała świadomość jak duży jest społeczny sprzeciw wobec decyzji o sprzedaży. Wskazała, że w czerwcu 2020 r. przedłożono największą w historii G. petycję 358 mieszkańców tejże gminy, wyrażają sprzeciw wobec sprzedaży tego terenu. Stwierdziła, że przedstawiona sprawa dotyczy szeroko pojętego interesu społecznego, a na rewitalizację parku już dwukrotnie pozyskiwano fundusze unijne. Podkreśliła, że pomimo deklaracji Burmistrza G. o dostępności działki po sprzedaży, nie ma żadnej gwarancji, że teren będzie zawsze ogólnodostępny dla mieszkańców G. Wskazała również, że Rada Miasta jako organ uchwałodawczy i kontrolny, wybrana przez mieszkańców powinna ich reprezentować.

Opisane pismo zostało przekazane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Gminę G. jako skarga na ww. uchwałę i wpisane w repertorium sądowego pod sygn. II/Og 233/21.

W związku z powyższym, wezwano skarżącą do jednoznacznego oświadczenia w terminie 7 dni, czy jej intencją było wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu i wobec tego pismo z dnia 12 października 2021 r. w istocie stanowi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na przedmiotową uchwałę Rady Miejskiej w G., czy też pismo to nie stanowi takiej skargi, a jej adresatem jest wyłącznie Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji tejże Rady. Pouczono także, że brak odpowiedzi na powyższe wezwanie będzie skutkować uznaniem, że pismo z dnia 12 października 2021 r. nie stanowi skargi do tut. Sądu.

Wobec udzielonej odpowiedzi w piśmie z dnia 2 grudnia 2021 r., że wolą skarżącej było wniesienie skargi do Sądu, skarga ta została w dniu 7 grudnia 2021 r. odnotowana w repertorium sądowym pod sygn. akt II SA/Op 569/21 jako wniesiona na uchwałę Rady Miejskiej w G. z dnia [...], Nr [...].

Następnie zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 7 grudnia 2021 r., skarżąca została zobowiązana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi przez wskazanie numeru PESEL skarżącej. Zobowiązano także skarżącą do wykazania naruszenia zaskarżoną uchwałą jego interesu prawnego lub uprawnienia, stosownie do wymagań art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, z późn. zm.). Jednocześnie wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 300 zł. Wezwanie powyższe zawierało pouczenie, że niedokonanie żądanych czynności w wyznaczonym terminie, spowoduje odrzucenie skargi.

Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została przesłana na adres skarżącej podany w skardze i pod tym adresem skutecznie doręczona w dniu 14 grudnia 2021 r., do rąk dorosłego domownika - córki A. P. Okoliczność tę dokumentuje zwrotne pocztowe potwierdzenie odbioru przesyłki (por., k-22 akt sądowych).

Strona 1/3