Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi odrzucić skargę. 3
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Kmiecik po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r., nr XXX/346/13 w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi odrzucić skargę. 3

Uzasadnienie strona 1/2

Spółdzielnia Mieszkaniowa "[...]" w [...] wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 25 marca 2013 r., Nr XXX/346/13, w przedmiocie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Wniesienie skargi skarżąca poprzedziła wezwaniem Rady Miejskiej w Zawadzkiem do usunięcia naruszenia wywołanego ww. uchwałą, które wpłynęło do organu w dniu 12 września 2013 r. (data widniejąca na prezentacie Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem: k-5 akt sądowych).

Pismem z dnia 7 listopada 2013 r., Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem poinformował Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "[...]" w [...], że Rada Miejska zajmie jednoznaczne stanowisko w sprawie wezwania, po rozstrzygnięciu przez Naczelny Sąd Administracyjny sprawy złożonej przez Radę Miejską w Głuchołazach w temacie stanowiącym przedmiot wezwania. Powyższe pismo informujące z dnia 7 listopada 2013 r. zostało doręczone skarżącej w dniu 8 listopada 2013 r. (por: k-7 akt sądowych).

W wykonaniu wezwania Sądu co do wskazania daty nadania skargi do sądu administracyjnego, skarżąca w piśmie z dnia 18 lutego 2014 r. poinformowała, że nastąpiło to w dniu 6 grudnia 2013 r. Na potwierdzenie powyższego przedłożyła do akt odpisy dowodów nadania skargi przesyłką poleconą (por: k-22 i 23 akt sądowych).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej: "P.p.s.a.", skargę, wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd administracyjny zobligowany jest odrzucić.

Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, jest skierowanie do właściwego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Do skarg wnoszonych do sądu administracyjnego na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ma zastosowanie art. 53 § 2 P.p.s.a., co oznacza, że z dniem wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa rozpoczyna bieg termin sześćdziesięciu dni do wniesienia skargi, pomimo że sprawa udzielenia odpowiedzi na to wezwanie jest otwarta. W okresie biegu tego terminu organ może udzielić odpowiedzi na wezwanie i w takim przypadku dalszy bieg tego terminu staje się bezprzedmiotowy. Od dnia bowiem doręczenia stronie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, rozpoczyna bieg termin trzydziestu dni do wniesienia skargi. Jeżeli natomiast w tym okresie organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, to nieprzerwanie biegnie termin sześćdziesięciu dni, liczony od dnia wniesienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (por.: uchwała składu siedmiu sędziów NSA z dnia 2 kwietnia 2007 r., sygn. akt II OPS 2/07, opubl. ONSAiWSA z 2007 r. zeszyt 3, poz. 60).

Strona 1/2