Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Daria Sachanbińska Sędzia WSA Krzysztof Bogusz - spr. Sędziowie Sędzia WSA Teresa Cisyk Protokolant Sekretarz sądowy Mariola Górska po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2008 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2007 r. Nr X/71/07 w przedmiocie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Skargą z dnia 13 listopada 2007 r. Wojewoda Opolski zaskarżył uchwałę Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 24 września 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności kwestionowanej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm. ) oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ).

W odpowiedzi na skargę z dnia 27 listopada 2007 r., Burmistrz Zawadzkiego wniósł o umorzenie postępowania w trybie art. 54 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z uwagi na uwzględnienie przez Radę Gminy w Zawadzkiem zarzutów skargi w całości, przez podjęcie w dniu 26 listopada 2007 r. nowej uchwały Nr XII/85/07 w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała uchylająca w § 6 postanawia m.in. o utracie mocy zaskarżonej uchwały Nr X/71/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Uchwała Nr XII/85/07 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 listopada 2007 r., uchylająca zaskarżoną uchwałę, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2007 r., Nr 98, pod poz. 3281.

Wojewoda Opolski w piśmie procesowym z dnia 18 grudnia 2007 r. oświadczył, iż wobec podjęcia przez Radę Miejską w Zawadzkiem uchwały Nr XII/85/07 z dnia 26 listopada 2007 r., ponownie regulującej materię będącą przedmiotem zaskarżonej uchwały i uwzględniającej zarzuty skarżącego, przychyla się do zawartego w odpowiedzi na skargę wniosku strony przeciwnej o umorzenie postępowania. Stwierdził, że do uchwały uchylającej Nr XII/85/07 nie wniesiono środków nadzorczych. Wojewoda podniósł także, iż podziela stanowisko Gminy Zawadzkie o bezprzedmiotowości postępowania, gdyż zaskarżona uchwała nie została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego zgodnie z wnioskiem Burmistrza Zawadzkiego, który pismem z dnia 19 listopada 2007 r. wystąpił do Wojewody Opolskiego o niepublikowanie uchwały, wobec czego zaskarżona uchwała nie weszła w życie i nie wywołała skutków prawnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć.

Stosownie do treści art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm., dalej w skrócie P.p.s.a. ), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wskazane w art. 161 § 1 pkt 1 i 2 ( cofnięcie skargi i ; śmierć strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego.). W konsekwencji takich zapisów z bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego " z innych przyczyn" w rozumieniu powołanego przepisu mamy do czynienia wówczas, gdy w toku postępowania - a przed wydaniem wyroku - przestanie istnieć przedmiot zaskarżenia.

W rozpatrywanej sprawie zaskarżona uchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiem z 24 września 2007r. została uchylona w całości kolejnym aktem prawa miejscowego, a to uchwałą z 26 listopada 2007r. Ten drugi akt został uznany przez organ nadzoru za zgodny z prawem i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Uchwała uchylająca, stosownie do zapisu § 8, weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 98 poz. 3281 z dnia 21 grudnia 2007r., a zatem z dniem 5 stycznia 2008r. W konsekwencji uchwała będąca podmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego została wyeliminowana z obrotu prawnego.

Dodać należy, że uchylenie uchwały inną, kolejną uchwałą ma charakter konstytutywny. Wywołuje skutek na przyszłość, czyli tylko od daty wejścia w życie uchwały uchylającej.

Dlatego podkreślić trzeba, że zaskarżona uchwała w okresie jej obowiązywania nie wywołała żadnych skutków prawnych, co wynika z oświadczenia procesowego Burmistrza Zawadzkiego.

Z tych względów i z mocy powołanego art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. orzeczono jak wyżej.

Strona 1/1