Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor sądowy Elżbieta Naumowicz po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. A. na bezczynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie posiłków postanawia o d r z u c i ć s k a r g ę

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi, wniesionej przez D. A, jest bezczynność Prezydenta Miasta [...], polegająca na niewykonywaniu przez powyższy organ wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 18 października 2005 r., sygn. akt II SA/Op 39/05.

Skarżący został wezwany do uzupełnienia w terminie siedmiu dni braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że wezwał pisemnie organ do wykonania wyroku Sądu. Wezwanie do uzupełnienia braków zostało przesłane na adres podany w skardze odebrał na osobiście przez skarżącego w dniu 12 stycznia 2006 r., za pisemnym pokwitowaniem.

W piśmie opatrzonym datą 20 stycznia 2006 r., przesłanym do Sądu pocztą, listem nadanym w dniu 21 stycznia 2006 r., o czym świadczy data stempla pocztowego uwidoczniona na kopercie, D. A. wniósł o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, dołączając pismo opatrzone datą 19 stycznia 2006 r., w którym ustosunkował się do wezwania Sądu o usunięcie braków formalnych skargi.

Postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu oddalił wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Skarżący, pouczony o sposobie i terminie zaskarżenia powyższego postanowienia, nie skorzystał z przysługującego prawa wniesienia zażalenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Na wstępie należy wskazać, że Sąd z urzędu bada w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi, ustalając czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymienionych enumeratywnie w przepisie art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., do których należy nieuzupełnienie braków formalnych (pkt 3) oraz niedopuszczalność z innych przyczyn (pkt 6), która występuje m.in. w razie niewyczerpania środków zaskarżenia.

W sprawie stanowiącej przedmiot niniejszego rozstrzygnięcia, dotyczącej skargi sprecyzowanej przez skarżącego jako skarga "na bezczynność Prezydenta Miasta [...], który pomimo wezwań nie wykonał wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie posiłków", należy poza tym wskazać, iż stosownie do art. 154 § 1 p.p.s.a., w przypadku bezczynności organu po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności, strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie żądając wymierzenia temu organowi grzywny.

W świetle powyższego przepisu skargę na bezczynność organu administracji publicznej w opisanym wyżej zakresie można wnieść do sądu administracyjnego jedynie po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy.

Niezachowanie wymogów formalnych skargi może skutkować wezwaniem skarżącego przez Sąd do uzupełnienia braków skargi w wyznaczonym terminie, a w razie jego niedochowania - odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powyższej ustawy. Przepis ten stanowi, że Sąd odrzuca skargę, której braków formalnych nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

Z uwagi na powyższe, skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że przed wniesieniem skargi wyczerpał przewidziany prawem tryb wezwania organu. W wezwaniu określono termin oraz rygor w razie jego niewykonania.

Wezwanie o usunięcie braków formalnych skargi zostało doręczone skarżącemu w dniu 12 stycznia 2006 r., co potwierdził własnoręcznym podpisem. Doręczenie należało zatem uznać za skuteczne. Zakreślony przez Sąd siedmiodniowy termin upływał w dniu 19 stycznia 2006 r.

W przedmiotowej sprawie należało stwierdzić, że w wyznaczonym przez Sąd terminie skarżący nie zastosował się do wezwania Sądu i nie uzupełnił braków skargi. Odpowiedź na wezwanie Sądu, poprzez nadanie listem poleconym, została wniesiona w dniu 21 stycznia 2006 r., a zatem po upływie terminu. Nie doszło natomiast do uwzględnienia złożonego jednocześnie przez skarżącego wniosku o przywrócenie uchybionego terminu do uzupełnienia braków skargi, gdyż Sąd postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2006 r., sygn. akt II SA/Op 6/06, prawomocnie orzekł o jego oddaleniu.

W związku z powyższym, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1