Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Opolskiego w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. B. na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

E. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargę na decyzję Wojewody Opolskiego z dnia 1 grudnia 2014 r., nr [...], uchylającą w części decyzję Starosty Krapkowickiego z dnia 18 czerwca 2014 r., nr [...], w zakresie określenia wysokości kwoty określonej do zapłaty tytułem zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty i jednocześnie zobowiązującą do zapłaty kwoty 93.725,28 zł tytułem zwrotu równowartości bonifikaty po waloryzacji, udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i utrzymującą w mocy w pozostałej części decyzję organu pierwszej instancji.

Równocześnie skarżąca zawarła we wniesionej skardze wniosek o natychmiastowe wstrzymanie wykonalności skarżonego aktu. Uzasadniając ww. wniosek podkreśliła, że nie otrzymuje takich zarobków, ani nie posiada mienia, które pozwoliłoby jej zapłacić kwotę 93.725,28 zł bez uszczerbku dla utrzymania siebie i rodziny. Wyjaśniła, że zaplata wskazanej przez organ kwoty byłaby możliwa jedynie w wyniku sprzedaży lokalu mieszkalnego, co odbyłoby się z kolei z rażącą szkodą dla samej skarżącej i jej rodziny. Lokal ten stanowi bowiem ich miejsce zamieszkania. .Wobec powyższego uznała, że sprzedaż mieszkania oznaczałaby zaistnienie trudnych do odwrócenia skutków, zaś powrót do poprzedniego stanu mógłby nastąpić tylko po dłuższym czasie i przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków.

Natomiast w dniu 5 marca 2015 r. skarżąca wniosła o przyznanie prawa pomocy, precyzując swoje żądanie w formularzu wniosku PPF, złożonym 5 maja 2015 r., żądając częściowego zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia radcy prawnego. Zarządzeniem referendarza sądowego WSA w Opolu z dnia 8 maja 2015 r. wezwano skarżącą do złożenia wyjaśnień i dokumentów, uzasadniających wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

W piśmie procesowym z dnia 8 maja 2015 r. skarżąca ponowiła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, podnosząc, że brak rozpoznania tego wniosku spowodował wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz naliczanie odsetek od kwoty głównej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności.

Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wtrzymanie ich wykonania (§ 3).

Rozstrzygając w oparciu o art. 61 § 3 ustawy Sąd jest związany zamkniętym katalogiem przesłanek pozytywnych. Ustawa wymienia w tym przepisie dwie przesłanki: niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda