Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2017 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia Fundacji A na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Op 67/17 o odmowie dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania Fundacji A w sprawie ze skargi E. H. na uchwałę Rady Miejskiej w [...] z dnia 12 października 2016 r., Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego" postanawia 1) odrzucić zażalenie, 2) zwrócić Fundacji A kwotę 100 (sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od zażalenia.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi wniesionej w niniejszej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez E. H. (pismem z dnia 24 stycznia 2017 r.) jest uchwała Rady Miejskiej w [...] z dnia 12 października 2016 r., nr [...], w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego - "bonu wychowawczego".

W dniu 15 lutego 2017 r. (data nadania przesyłki w placówce pocztowej) do sprawy złożone zostało pismo przez Fundację A, zwanej dalej "Fundacją", datowane na dzień 10 lutego 2017 r. wnioskujące o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu postanowieniem z dnia 28 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Op 67/17, odmówił dopuszczenia Fundacji do udziału postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania. Postanowienie w omówionym przedmiocie zostało doręczone Fundacji w dniu 4 kwietnia 2017 r., co poświadcza zwrotne pocztowe potwierdzenie odbioru (k. 71 akt sąd.).

Na powyższe postanowienie Fundacja wniosła zażalenie do tut. Sądu pocztą, listem nadanym w placówce pocztowej w dniu 12 kwietnia 2017 r., na co wskazuje data stempla pocztowego na kopercie przesyłki (k. 70 akt sąd.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie "P.p.s.a.", na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie. W myśl natomiast art. 194 § 2 P.p.s.a. zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

Każde pismo procesowe strony (zatem również zażalenie) co do zasady uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli przed jego upływem wpłynęło ono do sądu. Za równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu po myśli art. 83 § 3 P.p.s.a. uznaje się oddanie go w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, z późn. zm.) albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo polskim urzędzie konsularnym.

W przedmiotowej sprawie odpis postanowienia z dnia 28 marca 2017 r. wraz z uzasadnieniem doręczono Fundacji w dniu 4 kwietnia 2017 r., zatem siedmiodniowy termin do wniesienia zażalenia rozpoczął bieg w dniu 5 kwietnia 2017 r. i upływał z dniem 11 kwietnia 2017 r. (wtorek). Jak wynika z akt niniejszej sprawy, Fundacja nadała przesyłkę zawierającą zażalenie na postanowienie z dnia 28 marca 2017 r. w placówce pocztowej w dniu 12 kwietnia 2017 r., a więc z jednodniowym uchybieniem wyznaczonego przez ustawę terminu do wniesienia zażalenia.

W świetle art. 178 P.p.s.a., sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu, natomiast po myśli art. 197 § 2 P.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej.

W tym stanie rzeczy wniesione zażalenie Fundacji należało odrzucić, na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 i art. 194 § 2 P.p.s.a., stąd orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Orzeczenie o zwrocie wpisu sądowego od zażalenia, zawarte w punkcie 2 sentencji, uzasadnia treść art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a.

Strona 1/1