Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia WSA Krzysztof Bogusz po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wojewody Opolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XII/86/2007 w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie

Przedmiotem skargi z dnia 16 stycznia 2008 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę Opolskiego, jest uchwała Nr XII/86/2007 Rady Miejskiej w Gorzowie Śląskim z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych. Wojewoda Opolski wniósł o stwierdzenie nieważności kwestionowanej uchwały z powodu istotnego naruszenia prawa, tj. art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. Nr 68 z 2007 r., poz. 449 ).

W odpowiedzi na skargę, Burmistrz Gorzowa Śląskiego wniósł o umorzenie postępowania z uwagi na podjęcie w dniu 6 lutego 2008 r., przez Radę Miejską w Gorzowie Śląskim, uchwały Nr XV/109/2007, uchylającej zaskarżoną przez Wojewodę Opolskiego uchwałę Nr XII/86/2007.

Pełnomocnik Wojewody Opolskiego w piśmie procesowym z dnia 26 lutego 2008 r. przychylił się do wniosku Gminy o umorzenie postępowania. Dołączył ponadto do akt sprawy oświadczenie Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 25 lutego 2008 r., z którego wynika, że zaskarżona "uchwała nie wywołała żadnych skutków prawnych, ponieważ nie została wdrożona w życie".

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Postępowanie podlega umorzeniu.

Zgodnie z brzmieniem art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. ) - zwanej dalej w skrócie: "P.p.s.a." organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Z kolei, w myśl art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Uchwała Nr XII / 86 / 2007 będąca przedmiotem niniejszego postępowania sądowoadministracyjnego, została wyeliminowana z obrotu prawnego i przestała istnieć, albowiem na sesji w dniu 6 lutego 2008 r. Rada Miejska w Gorzowie Śląskim podjęła uchwałę Nr XV/109/2007 uchylającą zaskarżoną uchwałę. Uchwała uchylająca weszła w życie z dniem podjęcia, tj. w dniu 6 lutego 2008 r. W tej sytuacji brak jest przedmiotu zaskarżenia, a postępowanie w sprawie sądowoadministracyjnej stało się bezprzedmiotowe. Zauważyć też należy, że zaskarżona uchwała według powołanego oświadczenia Burmistrza Gorzowa Śląskiego, nie wywołała żadnych skutków prawnych.

Wobec tego wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonej uchwały stanowi przesłankę umorzenia postępowania, o której stanowi art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, postanowił jak na wstępie.

Strona 1/1