Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Grażyna Jeżewska po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.S.A. w [...] na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXVIII/298/13 w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

A. Polska Spółka Akcyjna w [...] pismem z dnia 22 października 2013 r. złożyła, za pośrednictwem Rady Miejskiej w Głuchołazach, skargę na jej uchwałę z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXVIII/297/13 w przedmiocie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. Na rozprawie w dniu 18 lutego 2014 r. skarżąca oświadczyła, że przedmiotem jej skargi są dwie uchwały wymienione w skardze. W związku z tym Sąd postanowił wyłączyć do odrębnego rozpoznania skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Głuchołazach, z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXVIII/298/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W skardze z dnia 22 października 2013 r. skarżąca stwierdziła, że dopełniła przewidzianego w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, obowiązku wezwania organu do usunięcia naruszenia. Świadczyło o tym, jej zdaniem, pismo wzywające z dnia 19 września 2013 r. stanowiące załącznik nr 5 do skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 20 lutego 2014 r., wezwał skarżącą do wykazania, że przed wniesieniem skargi wezwała organ do usunięcia naruszenia prawa wywołanego ww. uchwałą, po rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 27 lutego 2014 r. W piśmie procesowym z dnia 4 marca 2014 r. pełnomocnik skarżącej oświadczył, że nie wzywała ona organu do usunięcia naruszenia prawa w zakresie zaskarżonej uchwały.

W odpowiedzi na skargę Gmina Głuchołazy, wniosła o jej odrzucenie, jako niedopuszczalnej. Uzasadniając swoje stanowisko w tym zakresie organ podał, że przed wniesieniem skargi skarżąca nie wyczerpała przysługującego jej w sprawie środka zaskarżenia w postaci wezwania Rady Miejskiej w Głuchołazach do usunięcia naruszenia prawa wywołanego zaskarżoną uchwałą.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Na wstępie należy wskazać, że w pierwszej kolejności Sąd bada z urzędu dopuszczalność skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, jakie zostały wymienione enumeratywnie w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.), zwanej dalej P.p.s.a. Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a. sąd odrzuca skargę jeżeli jej wniesienie jest niedopuszczalne z innych przyczyn niż określone w pkt 1-5 tego przepisu.

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi jest uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013 r., Nr XXVIII/298/13 w przedmiocie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Warunkiem skuteczności wniesienia skargi jest uprzednie wezwanie organu na piśmie do usunięcia naruszenia prawa. Zgodnie bowiem z art. 52 § 1 P.p.s.a. skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba, że skargę wnosi Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

Stosownie do art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), zwanej alej ustawą o samorządzie gminnym, warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę lub zarządzenie podjęte przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, jest skierowanie do właściwego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

W niniejszej sprawie skarżącą wezwano do wykazania, że przed wniesieniem skargi spełniła ww. warunek. W piśmie z dnia 4 marca 2014 r. Spółka przyznała, że nie wnosiła takiego wezwania. Wobec tego, że przed wniesieniem skargi skarżąca nie wyczerpała trybu określonego w art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, a brak uprzedniego wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa powoduje niedopuszczalność skargi, Sąd był zobligowany do jej odrzucenia, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 P.p.s.a.

Odnośnie wniosku o obciążenie skarżącej kosztami postępowania w sprawie przyjdzie wyjaśnić, że - na mocy art. 200 P.p.s.a., organowi nie przysługuje zwrot kosztów postępowania w przypadku odrzucenia skargi, oddalenia skargi, czy umorzenia postępowania przed sądem I instancji.

Z uwagi na powyższe orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1