Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie skargi powszechnej w trybie Działu VIII K.p.a.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym : Przewodniczący : Sędzia NSA Jerzy Krupiński po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. L. i I. L. na uchwałę Rady Miejskiej w O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie skargi powszechnej w trybie Działu VIII K.p.a. postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie strona 1/3

Pismem z dnia 27 października 2007 r. I. i J. (małżonkowie) L. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, żądając ustalenia, że sprzedaż lokali mieszkalnych najemcom na podstawie uchwały Nr [...] Rady Miejskiej z dnia 15 września 1999 r. i uchwały Nr [...] z dnia 29 października 2003 r., odbyła się z naruszeniem prawa. Z uzasadnienia skargi wywnioskować także można było, że przedmiotem skargi jest całe postępowanie dotyczące sprzedaży lokalu przy ulicy [...] w O., a zwłaszcza to, że zastosowano różne stawki sprzedaży poszczególnych części nieruchomości, tj. przy sprzedaży lokalu zastosowano bonifikatę, natomiast nie uczynionego tego przy sprzedaży komórki i gruntu. Powyższa skarga została zarejestrowana w Repertorium sądowym pod sygn. akt II SA/Op 576/07.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz [...] wniósł o jej odrzucenie, ponieważ w ocenie organu zaskarżone uchwały nie stanowią prawa miejscowego i nie są z zakresu administracji publicznej. Poza tym, nie wyczerpano trybu zaskarżenia tych uchwał. Organ wniósł także ewentualnie o oddalenie skargi. Organ wskazał, że zostało oddalone powództwo skarżących przed sądem powszechnym. Poza tym skarżący zwrócili się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a ich pismo zostało potraktowane jako skarga na działania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i przekazane do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w O., która na sesji w dniu [...], uchwałą Nr [...] w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza [...], uznała skargę za bezzasadną.

Wobec wątpliwości, jaki w istocie jest przedmiot skargi I. i J. L., Sąd pismem z dnia z dnia 5 grudnia 2007 r. wezwał wskazaną jako upoważniona do działania w imieniu skarżących - Z. L., do sprecyzowania co do przedmiotu skargi oraz wyjaśnienia czy jest osobą uprawnioną do pozostawania w postępowaniu sądowym, jako pełnomocnik w myśl art. 35 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Pismem z dnia 14 grudnia 2007 r. Z. L., odnosząc się do przedmiotu skargi, ponownie poruszyła kwestię nieprawidłowej sprzedaży lokali i powołała się po raz kolejny na uchwały Nr [...] i [...] Rady Miejskiej w O. Ponadto wyjaśniła, że jest matką J. L. i teściową I. L. W tych okolicznościach sprawy, uwzględniając fakt, że Z. L. nie spełnia przesłanek do reprezentowania skarżącej I. L., w myśl przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ponownie wezwano skarżącą I. L. oraz Z. L. - pełnomocnika J. L., do oznaczenia organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy oraz do wskazania numeru i daty zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie Sądu, I. L. i Z. L. ponownie, w piśmie z dnia 10 stycznia 2008 r. poruszyły kwestię nieprawidłowości przy sprzedaży nieruchomości. W punkcie 2 pisma stwierdziły ponadto, że zaskarżają uchwałę Nr [...] Rady Miejskiej w O. z dnia [...] w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza [...], a zwłaszcza punkt 2 załącznika do uchwały, odnoszącego się do stosowania bonifikaty na podstawie uchwały Rady Miejskiej w O. z dnia 23 czerwca 1999 r.

Strona 1/3