Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w [...] na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 17 maja 2012 r., Nr [...] w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej postanawia zwrócić skarżącej A w [...] kwotę 300 (trzysta) złotych tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 25 lutego 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, działając na zasadzie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), umorzył postępowanie w sprawie ze skargi A w [...], na uchwałę Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 17 maja 2012 r., Nr [...] w przedmiocie likwidacji publicznej szkoły podstawowej. Uzasadniając swoje rozstrzygnięcie Sąd wskazał, że został pozbawiony przedmiotu kontroli, gdyż będąca nim uchwała Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla z dnia 17 maja 2012 r., nr [...] została wyeliminowana z obrotu prawnego, przez prawomocne rozstrzygnięcie nadzorcze. Sąd uznał zatem, że w zaistniałej sytuacji procedowanie o powyższej uchwale, obecnie już nieistniejącej, stało się bezprzedmiotowe.

Odpis powyższego postanowienia został przesłany do stron postępowania sądowego, przy czym doręczenia stronie skarżącej dokonano w dniu 28 lutego 2013 r., o czym świadczy adnotacja na pocztowym zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki (k-64 akt sądowych).

Pismem z dnia 25 lutego 2013 r., nadanym za pośrednictwem poczty w dniu 26 lutego 2013 r. (data stempla pocztowego) skarżąca A w [...] cofnęła skargę, uzasadniając to nieuwzględnieniem skargi Rady Miasta Kędzierzyna - Koźla na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego, nr [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) - zwanej dalej: P.p.s.a., skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi powoduje określone w procedurze sądowoadministracyjnej skutki prawne, do których zaliczyć należy określony w art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., obowiązek Sądu do zwrotu całego uiszczonego wpisu od pisma cofniętego (skargi).

W niniejszej sprawie skarżąca A cofnęła skargę pismem procesowym z dnia 25 lutego 2013 r., a zatem zaistniały przesłanki do zwrotu wpisu od skargi na podstawie przywołanego art. 232 § 1 pkt 1 P.p.s.a., co Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1