skarg J. M. i U. M. S. M. i B. M. H. J. i J. J. na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wiesława Batorowicz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg J. M. i U. M. S. M. i B. M. H. J. i J. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2014 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania postanawia I. odmówić sporządzenia uzasadnienia; II. zwrócić wnioskodawcy uiszczoną opłatę kancelaryjną w kwocie 100 (sto) złotych. /-/ Wiesława Batorowicz

Uzasadnienie

Skarżący złożyli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na wskazaną w sentencji niniejszego postanowienia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania.

W przedmiotowej sprawie nie zapadł jeszcze wyrok, nie została nawet wyznaczona rozprawa sądowoadministracyjna.

Pismem z dnia 15 stycznia 2015 r., wniesionym do Sądu w dniu 19 stycznia 2015 r. (k. 174 i 176 akt sąd.), pełnomocnik skarżącej S. M. wniósł o "sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2015 r. sygn. akt II SA/Po 1023/14 i doręczenie" (k. 174 akt sąd.). W załączeniu do pisma pełnomocnik przesłał dowód opłaty sądowej w wysokości 100 zł (k. 175 i akt sąd.).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 141 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. - dalej w skrócie: "P.p.s.a."), uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku, albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Wyjątek stanowią sprawy, w których skargę oddalono. Wówczas uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 P.p.s.a).

Mając na uwadze powyższe przepisy uznać należy, że wniosek pełnomocnika skarżącej S. M. jest przedwczesny. W rozpoznawanej sprawie nie został bowiem wydany wyrok, a zatem niemożliwe jest sporządzenie jego uzasadnienia.

Z powyższego wynika, że wniosek pełnomocnika skarżącej nie może zostać uwzględniony, co stosownie do treści art. 141 § 3 P.p.s.a. skutkuje odmową sporządzenia uzasadnienia wyroku w drodze postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

Taki też pogląd wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 15 września 2000 r., sygn. I PKN 406/2000 (publ. OSNAPiUS 2002/8 poz. 190), zgodnie z którym wniosek strony o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem złożony przed ogłoszeniem jego sentencji jest przedwczesny i nie wywołuje skutków procesowych.

Nadto Sądowi z urzędu wiadomym jest, że w innej toczącej się przed tutejszym Sądem sprawie ze skarg J. M. i U. M., S. M. i B. M., H. J. i J. J. o sygn. akt II SA/Po 1024/14 w dniu 15 stycznia 2015 r. został wydany wyrok oddalający skargi. Sądowi wiadomym jest również, że w sprawie o sygn. akt II SA/Po 1024/14 pełnomocnik S. M. również złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia. W związku z powyższym uznać należy, że odmowa sporządzenia uzasadnienia w niniejszej sprawie nie spowoduje w żadnym zakresie ewentualnego pogorszenia sytuacji procesowej strony skarżącej.

Dlatego też, na podstawie art. 141 § 3 w zw. z art. 16 § 2 P.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

O zwrocie opłaty kancelaryjnej orzeczono na podstawie art. 225 P.p.s.a.

/-/ Wiesława Batorowicz

Strona 1/1