Skarga M. M. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; I
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak po rozpoznaniu w dniu 07 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy I. ze skargi M. M. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] grudnia 2012 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; II. zażalenia M. M. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II tut. Sądu z dnia 5 lutego 2013 r. postanawia I. odrzucić skargę. II. odrzucić zażalenie. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/4

W dniu [...] listopada 2012 r. Starostwo Powiatowe w J. zwróciło się do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o wyrażenie zgody na udzielenie M. M. oraz "J" Sp. z o.o. z siedzibą w J. bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia przysługujących im udziałów w prawie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Zarządzeniem z dnia [...] grudnia 2012 r. Wojewoda Wielkopolski odmówił udzielenia wnioskowanej bonifikaty. Na przedmiotowe zarządzenie M. M. wniosła pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, oznaczone jako "skarga i zażalenie". Jako stronę skarżącą M. M. oznaczyła siebie oraz Wspólnotę Mieszkaniową ul. [...] w J. Skarga została podpisana przez M. M.

Przekazując skargę do Sądu Wojewoda Wielkopolski podniósł, że rozstrzygnięcia wydawane w zakresie przyznawania bonifikaty mają charakter uznaniowy i nie zapadają w drodze postępowania administracyjnego, a zatem użytkownikowi wieczystemu nie przysługuje roszczenie o przyznanie stosownej bonifikaty na drodze administracyjnej.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II z dnia 5 lutego 2013 r. pismem z dnia 8 lutego 2013 r. wezwano M. M. do nadesłania, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, dokumentu uprawniającego do reprezentowania Wspólnoty przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi, pod rygorem przyjęcia, że skargę wnosi tylko w swoim imieniu. Jednocześnie pouczono zobowiązaną o zasadach reprezentacji wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 ze zm.). Wezwanie doręczono M. M. w dniu 13 lutego 2013 r. (k. nr 9 akt sądowych).

Pismem z dnia 13 lutego 2013 r., oznaczonym jako "odpowiedź na wezwanie sygn. akt II SA/Po 125/13", M. M. wniosła o wyłączenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] w J. w osobie jej Prezesa, podnosząc, iż osoba ta nie reprezentuje w sposób należyty interesów Wspólnoty.

Równocześnie kolejnymi pismami datowanymi na dzień 13 lutego 2013 r. M. M. wniosła:

- pismo oznaczone jako "Zażalenie", skierowane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z zawartym żądaniem uchylenia zarządzenia Przewodniczącej Wydziału II tut. Sądu z dnia 8 lutego 2013 r. W uzasadnieniu zażalenia M. M. zakwestionowała legalność zarządzenia oraz jego skuteczność prawną, jak również przytoczyła argumentację dotyczącą żądania przesądzenia na rzecz członków Wspólnoty Mieszkaniowej własności nieruchomości gruntowej - działek nr [...], nr [...] w J.,

- pismo oznaczone jako "Wniosek i Zażalenie", skierowane odpowiednio do tut. Sądu oraz do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, żądając doręczenia zarządzenia z dnia 5 lutego 2013 r. oraz wnosząc o "przywrócenie gruntu od budynku nr [...] w J. do budynku nr [...] w J." oraz o "przywrócenie stanu prawnego gruntu zgodnie z prawem i rzeczywistością 100 letnią". Wniosła o wydanie w tym zakresie postanowienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Strona 1/4
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda