Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Łaskarzewska po rozpoznaniu w dniu 23 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy sprawy ze skargi G. Spółdzielni Mieszkaniowej na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanawia sprostować sentencję wyroku z dnia 24 października 2012 r. w ten sposób, że pod słowami "W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ" zamiast "Dnia 28 września 2012 r. " wpisać "Dnia 24 października 2012 r.". /-/ A. Łaskarzewska

Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W sentencji wymienionego powyżej wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 października 2012 r. wystąpiła oczywista pomyłka pisarska. Wyrok został wydany po zamknięciu rozprawy w dniu 24 października 2012 r., a nie w dniu 28 września 2012 r.

Z tego względu podstawie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153 poz. 1270 ze zm.) orzeczono jak w sentencji.

/-/ A. Łaskarzewska

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze