Wniosek w przedmiocie udostępnienia części nieruchomości
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Izabela Paluszyńska po rozpoznaniu w dniu 11 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. B. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi Z. B. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia części nieruchomości p o s t a n a w i a odmówić wstrzymania wykonania decyzji /-/ I. Paluszyńska

Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z dnia [...] grudnia 2015 r. Z. B. (dalej jako Skarżący), zastępowany przez zawodowego pełnomocnika, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego, skargę na decyzję opisaną w rubrum postanowienia. Zaskarżoną decyzją Wojewoda utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia [...] maja 2015 r. nr [...]; Starosta zobowiązał Skarżącego, właściciela nieruchomości opisanej w decyzji, do udostępnienia części nieruchomości, w trybie art. 124b ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) w celu wykonania przez [...] (dalej jako Inwestor) czynności polegającej na przeprowadzeniu prac remontowo-konserwacyjnych napowietrznej linii elektroenergetycznej [...], na okres 6 miesięcy, licząc od dnia zajęcia nieruchomości, zgodnie z załącznikami graficznymi - mapami, stanowiącymi integralną część decyzji.

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji przez Wojewodę Wielkopolskiego, a w przypadku nieuwzględnienia wniosku przez Wojewodę - o wstrzymanie wykonania decyzji przez Sąd. W uzasadnieniu wniosku wskazano na zachodzące niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w majątku Skarżącego, jak również spowodowania trudnych do odwrócenia skutków na nieruchomości Skarżącego. Pełnomocnik napisał, że rozpoczęcie prac przez wykonawcę robót może spowodować znaczące zniszczenia na nieruchomości Skarżącego. Umiejscowienie ciężkiego sprzętu i dojazd do miejsca prac spowoduje duże zmiany w stanie pierwotnym gruntu i roślinności. Pełnomocnik ocenił, że zniszczenia te mogą powstać w znacznych rozmiarach, co przyczyni się do wyrządzenia znacznej szkody w majątku Skarżącego.

Postanowieniem z dnia 14 stycznia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski odmówił wstrzymania wykonania decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosowanie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm. - zwaną dalej p.p.s.a.) Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Ponadto zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn zm., obecnie Dz. U. z 2015 r. poz. 782 - dalej u.g.n.), w sprawach, o których mowa w przepisach działu III, z wyłączeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122, art. 124 ust. 1a, art. 124b ust. 1, art. 126 i art. 132 ust. 1a, wykonanie decyzji następuje po upływie 14 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi na decyzję do sądu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego w tych sprawach organ, który wydał decyzję, wstrzymuje z urzędu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Inne orzeczenia z hasłem:
Wstrzymanie wykonania aktu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda