Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku szkolnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2015r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] marca 2015r. Nr [...] w przedmiocie zasiłku szkolnego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia. /-/ E. Brychcy

Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

W dniu 2 czerwca 2015r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Poznaniu odbyła się rozprawa sądowoadministracyjna, podczas której Sąd oddalił skargę B. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku szklonego. Skarżąca prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy nie stawiła się na rozprawę (k. 39 akt sąd.).

Skarżąca pismem nadanym na poczcie w dniu 12 czerwca 2015r. (k. 45 akt sąd.) zwróciła się do Sądu z wnioskiem o doręczenie uzasadnienia (odpisu) wyroku z dnia 2 czerwca 2015r. Dołączyła dowód wpłaty kwoty 10 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Stosownie do treści art. 141 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270, dalej "p.p.s.a.") Sąd sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, natomiast w przypadku spraw oddalających skargę, zgodnie z §2 powyższego artykułu, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Wobec powyższego, jeśli wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku został złożony po upływie 7-dniowego terminu określonego w przywołanym przepisie, czynność ta jest bezskuteczna. Siedmiodniowy termin do złożenia powyższego wniosku jest bowiem terminem ustawowym, a takie terminy nie mogą być przedłużane ani skracane. Dlatego też złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po terminie skutkuje odmową jego sporządzenia. Treść przepisu art. 141 §3 p.p.s.a. wskazuje natomiast, że odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku następuje w formie postanowienia wydanego na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie Sąd wyrokiem z dnia 02 czerwca 2015 r. oddalił skargę. Od tego też dnia rozpoczął swój bieg 7-dniowy termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Termin do złożenia wniosku upływał z dniem 09 czerwca 2015r. (wtorek), zatem najpóźniej w tym właśnie dniu należało złożyć przedmiotowy wniosek. Skarżąca wystąpiła z wnioskiem dopiero w dniu 12 czerwca 2015 r., zatem po terminie. Wobec powyższego wniosek ten - jako spóźniony - jest bezskuteczny.

Mając powyższe na względzie, Sąd na podstawie art. 141 §2 i §3 p.p.s.a. orzekł, jak w postanowieniu.

/-/ E. Brychcy

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6146 Sprawy uczniów
Inne orzeczenia z hasłem:
Odmowa sporządzenia uzasadnienia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze